ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Facebook : Rīgas Krusta baznīca

Dievkalpojumu pārraides Youtube Lasiet jaunākos sprediķus Dievkalpojumi Kalpošana Aktivitātes

Bībeles stundas sāksies
25. jan. pl. 19:00
Skype platformā

Temats: Augsburgas ticības apliecība

Pieteikties:
https://forms.gle/45jVbhB3XSXPdBgJ8Dievkalpojumi Rīgas Krusta baznīcā līdz 11.janvārim.

“Tas ir pārbaudījums izturībai un izaicinājums mūsu vienotībai. Mēs varam to cienīgi pieņemt, vienīgi turoties pie Kristus un turoties kopā. Mūsu uzdevums ir izturēt līdz nākošajam mierinājuma laikam, kalpojot visiem cilvēkiem ar visām Dieva dāvanām, pēc iespējas pilnīgi izmantojot visas dotās iespējas – turklāt darīt to tā, lai uzturētu baznīcā un draudzēs vienprātību un savstarpēju mīlestību. Kaut sociāli distancēti, mēs esam vienas Kristus miesas locekļi.” (citāts no bīskapu kolēģijas vēstules)

DIEVKALPOJUMI SVĒTDIENĀS

  • Pulksten 11:00 dievkalpojums epidemioloģiski drošā vidē (uzrādot sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un personas dokumentu).

– Bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt dievkalpojumu kopā ar saviem vecākiem.

– Bērniem un jauniešiem no 12 gadu vecuma dievkalpojumu apmeklēt iespējams uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un personas dokumentu.

  • Pēc dievkalpojuma līdz 13:00 baznīca atvērta individuāliem apmeklējumiem vai personām no vienas mājsaimniecības lūgšanām un sakramenta saņemšanai neatkarīgi no imunizācijas statusa. Uzturēšanās laiks dievnamā līdz 15 minūtēm.

TREŠDIENĀS līdzīgi:

  • Dievkalpojums pulksten 19:00
  • Pēc dievkalpojuma baznīca atvērta līdz 20:30

Uzturoties dievnamā lūdzam ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus! (Distancēšanās, mutes un deguna maskas, roku dezinfekcija.)

Saskaņā ar noteikumiem, kas paredz vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15m2 no publiski pieejamo telpu platības, vienlaicīgi baznīcā drīkst atrasties 58 cilvēki.

It īpaši šajā izaicinājumu pilnajā laikā aicinām ziedot Dieva darbam caur mūsu draudzi:

Draudzes rekvizīti:

RĪGAS KRUSTA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. nr.:     90000134350
Adrese:       Ropažu iela 120, Rīga
Banka:        Swedbank
Konts:         LV76HABA0551000417786


Aicinām pieteikties uz “Svētdienas pēcpusdienu”
Laiks: 17:00 – 19:00 Zoom platformā

Vada evaņģēliste Agnese Kapče (28878512)
Administratore Dace Bērziņa (29445862)

Pieteikties, zvanot mob.29445862 vai sūtot e-pastu dace19722@gmail.com

Aicinām ziedot Dieva darbam caur mūsu draudzi:

RĪGAS KRUSTA EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Reģ. nr.:     90000134350
Adrese:       Ropažu iela 120, Rīga
Banka:        Swedbank
Konts:         LV76HABA0551000417786Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus! Mūsu zemi ir skārusi sērga, tādēļ ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi. Baznīca ir atvērta un dievkalpojumi notiek trešdienās 19:00 un svētdienās 11:00. Ar Vasarsvētkiem tiešraides no mūsu draudzes nenotiek, bet jūs esat aicināti skatīties vecos ierakstus mūsu Facebook vai YouTube lapā, vai skatīties dievkalpojumu tiešraides citās draudzēs, piem. Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā.

Ja apsverat iespēju doties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju – paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c.

Atrodoties dievnamā, visu laiku jāuztur vismaz 2m attālums no citiem klātesošajiem. Tuvāk drīkst atrasties tikai tie, kuri ikdienā dzīvo kopā. Īpaši jāuzmanās ievērot distanci, ieejot dievnamā un izejot no tā. Saņemot dievgaldu, mācītājam jātuvojas pa vienam. Ienākot un izejot, jādezinficē rokas.

Lūdzam jūsu ziedojumus draudzes darba uzturēšanai. Tos var arī ieskaitīt Swedbank kontā LV76HABA0551000417786.

Lai jums veselība, miers un Dieva svētība!


Mīļā Krusta draudze!

Mēdijos jau ir izskanējusi dažāda informācija par esošās situācijas nopietnību. Ierobežojumi, ko nes šī ārkārtas situācija, ir liela nasta. Tomēr atcerēsimies, ka “Dievs mums nav devis bailības garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.” (2.Tim 1:7). Paļausimies uz Dievu visās lietās un darīsim, kas mūsu spēkos, lai sevi un savus tuvākos pasargātu no vīrusa izplatīšanās. Atbalstīsim cits citu pēc nepieciešamības šajā laikā.

Esiet lūgšanās par valsti, par vīrusu skartajām teritorijām, par slimajiem, par veselajiem, par medicīnas darbiniekiem u.c.  Zemāk ir lūgšanas paraugs, ko varat izmantot. Tiks arī publicēti paredzētie svētdienas un trešdienas sprediķi, ko varat izlasīt šeit. Ikdienas Bībeles lasīšanai, ja nav savs plāns, varat izmantot plānu, kas atrodas www.lelb.lv mājaslapas galvenajā lapā.

Jau iepriekš pateicamies par ziedojumiem draudzes darba nodrošināšanai, ko varat pārskaitīt uz kontu LV76HABA0551000417786.

Ja ir nepieciešama privāta garīga aprūpe (eļļas svaidīšana, dievgalds), sazinieties ar mani pa tel. 26579058 vai karlis.zikmanis@lelb.lv.

Mīlestībā,
Māc. Kārlis

Jaunākos sprediķus varat lasīt šeit: http://www.krustabaznica.lv/category/sprediki/


Kā varam lūgt COVID-19 izplatības laikā

Savās lūgšanās:

Saudzē savus ļaudis, ak Kungs! Pasargā mūs no šīs un no visām slimībām. Dod dziedināšanu tiem kas ir slimi, pasargā tos, kas par viņiem rūpējas un baiļu priekšā dod mums drošu prātu un rāmu sirdi.. Cilvēka miesā būdams, Tu esi nesis mūsu sērgas un izpircis mūs ar savām paša asinīm. Uzturi mūs tādā ticībā un iedrošini mīlestībā – caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Kopā ar citiem:

Kungs Dievs, mūsu dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!