ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

 

Facebook : Rīgas Krusta baznīca

Dievkalpojumi Kalpošana Aktivitātes

 


 

Lieldienu nakts dievkalpojums

Kristību Sakramentu saņēma 9 jauni draudzes locekļi

 

 


28. janvārī, Septuagesima svētdienā, Rīgas Krusta draudzē tika nokristīti 15 un iesvētīti 27 jaunie, iesvētību mācību kursus pabeigušie draudzes locekļi!
“Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mt. 28:18-20)

   Dievkalpojumi:
  • svētdienās plkst. 11.00                                                               
  • trešdienās plkst. 19.00

Bībeles stundas:

  • otrdienās plkst. 18.30

Iesvētību mācības:

  • ceturtdienās plkst. 19.00

Jauniešu vakari:

  • piektdienās no 19:00
Mīļais draudzes locekli!

Tu apmeklē dievkalpojumus un ziedo draudzes darbam! Paldies Tev par to! Bet varbūt Tu gribi piedalīties praktiskā kalpošanā ar savu darbu?
Tu vari nākt ar savām kalpošanas idejām, kuru realizēšanu esi pats/pati gatavs organizēt. Lai Dievs svētī darbu Kunga namā.
Pieteikties vari pie draudzes vadītājiem, vai mācītāja.

    Vīru vakari/kino vakari:

  • pirmdienās plkst. 19.00

     Lūgšanu stundas:

  • darbdienās plkst. 6.00 – 7.00
  • sestdienās plkst. 9.00
  • svētdienās plkst. 10.00 un pēc dievkalpojuma

     Slavēšana:                                                       

  • sestdienās plkst. 19.00
Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida
garīgu svētību debesīs. Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā. Pēc Savas gribas labā nodoma Viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs Viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu, par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis Savā mīļotajā Dēlā.” (Ef.1:3-6)