LELB RĪGAS KRUSTA DRAUDZE

ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība Jņ 14:6

Facebook : Rīgas Krusta baznīca

Dievkalpojumu pārraides Youtube Lasiet jaunākos sprediķus

Dievkalpojumu laiki un aktivitātes


 


Iesvētes mācība sākies ceturtdien, 12. oktobrī pl. 19:00, Rīgas Krusta draudzē.
Reģistrēties šeit!
Jautājumu gadījumā zvanīt: Māc. Kārlis 26579058

 


 

JAUNIEŠU iesvētes mācība sākies piektdien, 13. oktobrī pl. 19:00, Mazajā zālē.
Pieteikties pie Māc. Kārļa vai skolotājas Vinetas.
Jautājumu gadījumā zvanīt: Māc. Kārlis 26579058

 


 

“Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai.” 2Kor 10:4.

Lūgšana, gavēšana un Dieva vārds ir mūsu cīņas ieroči pret ļauniem spēkiem. Lūgsim par Ukrainas pilsoņiem, par kara izbeigšanos, par Putina un Krievijas valdības nākšana pie prāta, un par to, ka karš neizplešas tālāk. Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!

Lūgšana par Ukrainu

Lai ceļas Dievs, un pašķīstu Viņa naidnieki! Lai tie bēg no Viņa! Kā dūmus aizpūš, Tu aizpūt tos! Kā kūst vasks pie uguns, tā lai zūd ļaundari Dieva priekšā! Dievs tikai tu vari stāties pretī ļaunumam, tādēļ mēs Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mīļais Kungs, vadi pasaules valstis sevišķi šeit Eiropā tā, lai tās atrastu mierīgu izbeigumu karam Ukrainā, bet ja nē, tad, lai, Tevis vadītas, tās vienojas, lai aizstāvētu Ukrainas suverenitāti, Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mīļais Kungs Jēzu, Tu pavēlēji mīlēt savus ienaidniekus un lūgt par tiem. Mēs lūdzam par Putinu un viņa valdību, lai tie nāk pie saprašanas. Vadi mūs Tavā patiesībā, atpestī mūs no naida, nežēlības un atriebības. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mēs lūdzam par Ukrainas tautu un valdību. Izstiep savu majestātes labo roku un sargā ticīgos, nevainīgos, un labas gribas cilvēkus. Dod dievišķu gudrību prezidentam, viņa padomdevējiem un visiem vadošos amatos. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mēs lūdzam par mūsu valsti, tautu un visiem tās iedzīvotājiem. Sargā mūs no kara un asinsizliešanas. Vieno mūsu kopienas – latviešu un krievu – lai nesaskatām cits citu par ienaidnieku, bet par cilvēkiem, radīti pēc Tava tēla un līdzības. Sargā mūsu dēlus un meitas, kas ir kara klausībā, kā arī NATO un citas vienības, kas ir šeit, lai sargātu mūsu neatkarību. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Kungs, sūti apjukumu naidnieku ierindās, lai viņu ļaunie nodomi neīstenotos. Uzrunā katra karavīra sirdi, lai viņi sekotu tīrai sirdsapziņai un neizpildītu bezdievīgas pavēles. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Kungs, dod drosmi Krievijas iedzīvotājiem, kuri atbalsta brīvību, demokrātiju un mierīgu līdzās pastāvēšanu ar kaimiņu valstīm, pēc Tava labā prāta, apvienoties un tapāt, kā atmodas gados gāzt bezdievīgo režīmu. Tu to spēj, mēs Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mēs lūdzam par politiskām partijām, lai tās nemeklē, kas tām ir tas labākais, bet kas ir tas labākais visai tautai, un visām tautām. Lai cilvēki nespekulē uz nelaimes cenu, bet lai drosme un cēlsirdīgums atmostas visos cilvēkos. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Mēs lūdzam par Tavu Baznīcu šeit un visā pasaulē. Dod tai mieru sirdī, zinot, ka viss ir Tavās rokās, un drosmi darīt to, kas ir pareizs un tīkams Tavās acīs. Ja būs nepieciešams, dod, ka tavi ļaudis Latvijā un citur var labprātīgi uzņemt Ukraiņu bēgļus. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Svētī mūsu Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu, mūsu arhibīskapu Jāni, bīskapus Hansu Martinu, Eināru, bīskapu emeritus Pāvilu, prāvestus, mūsu prāvestu Rinaldu, mācītājus, evaņģēlistus, lektorus, un mani – Tavs necienīgs kalps. Svētī draudžu darbiniekus, kalpotājus un draudžu locekļus. Dod mums nosvērtu prātu, kas nesteidzas uz ātru, neapdomīgu rīcību, bet dod mums Tavu mieru, kas ir augstāks nekā cilvēku prāts un saprašana, un vadi mūs ar Tavu Vārdu. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Kungs, dod ikvienam ticīgajam lūgšanas garu, lai mēs varam lūgt bez mitēšanās par mieru Ukrainā un pasaulē. Dod, Kungs, ka viss, ko mēs darām, sakām un domājam būtu Tev par godu, citiem par stiprinājumu, un mums pašiem par mieru un drosmi. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Kungs, Tu dod mums zīmes un sūti brīdinājumus, ka Tava atnākšana ir tuvu, un lai mēs paliktu nomodā. Apžēlojies par mums, kad nesekojām Tavu gribu, bet savām iegribām, vairāk uztraucāmies par savām tiesībām un savu labklājību. Piedod, ka neesam mīlējuši vienam otru, kā sevi pašu. Kristus dēļ apžēlojies par mums, sūti savu Svēto Garu mūsu sirdīs, ka varam atgriezties. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Jēzu, kungu Kungs, un ķēniņu Ķēniņš, Tu kas godībā sēdi pie Tēva labās rokās, Tu teici, ka Tu izrauj un izplēs, izplosi un izdeldē. Mūsu dzīve ir kā vēja pūsma Tavā priekšā, kā visiem mūsu tēviem. Tāpēc uzticam savu likteni Tavās gādīgās rokās, kas arī ceļ un stāda. Tevi lūdzam…

Kungs, apžēlojies!

Tu, kas turi visu radību savās plaukstās un savos neizdibināmajos veidos ved pasaules vēsturi uz tās kulmināciju, kad Tu, atgriezīsies uz zemes, tiesāsi visus ļaundarus un apbalvosi Tev uzticīgos ar mūžīgo dzīvību debesīs, kur Tu līdz ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.