[1. PIELIKUMS]

RĪTA LŪGŠANA
No rīta pamodies, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:
“Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”
Tad vai nu uz ceļiem, vai arī, kājās stāvot, saki ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

“Es tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu Tevi – pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un darbs būtu Tev pa prātam. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Lai Tavs svētais eņģelis stāv man klāt un ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.”

Tad vari nodziedāt kādu garīgu dziesmu, piemēram, par Dieva baušļiem vai kādu citu pēc savas izvēles, un ar priecīgu prātu doties uz darbu.

VAKARA LŪGŠANA
Vakarā, gulēt ejot, svētī sevi ar svētā krusta zīmi un saki:
“Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”
Tad vai nu uz ceļiem, vai, kājās stāvot, saki ticības apliecību un Tēvreizi. Pēc tam vari vēl sacīt arī šo lūgšanu:

“Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu mani šodien esi savā žēlastībā pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un savā žēlastībā pasargā mani arī šonakt. Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Lai Tavs svētais eņģelis stāv man klāt un ļaunajam ienaidniekam nav varas pār mani. Āmen.”
Tad tūdaļ ar priecīgu prātu dodies gulēt.

Kā mājastēvam jāmāca savai saimei lūgt svētību un pateikties

SVĒTĪBAS LŪGŠANA
Bērniem un visai saimei pienākas godbijīgi sapulcēties pie galda, salikt rokas un sacīt:
“Visas acis gaida uz Tevi, un Tu viņiem dod viņu barību savā laikā; Tu atver savu roku un paēdini visus, kas dzīvo, ar labu prātu” [Ps. 145:15-16].

Tad saki Tēvreizi un šo lūgšanu:
“Kungs Dievs, Debesu Tēvs, svētī mūs un šīs dāvanas, ko mēs Tavā lielajā žēlastībā esam saņēmuši caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.”

PATEICĪBAS LŪGŠANA
Arī pēc ēšanas ir jāsaliek rokas un godbijīgi jāsaka:
“Pateiciet Tam Kungam, jo Viņš ir laipnīgs un Viņa žēlastība paliek mūžīgi! Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc. Viņam nav nekāda prieka par zirga stiprumu, Viņš nesajūt nekādu patiku par vīra lieliem. Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa žēlastību” [Ps. 107:1; 147:9-11].
Tad saki Tēvreizi un šo lūgšanu:
“Mēs pateicamies Tev, Kungs Dievs, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, par visām Tavām dāvanām. Tu dzīvo un valdi mūžīgi. Āmen.”