“(ap)Kalpošana”, 17.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 53:4–12; Ebr 5:1–10; Mk 10:35–45 “Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem.” (Mk 10:45) Ko tas nozīmē, kad cilvēki saka, ka kafejnīcā slikti apkalpo? Tas nozīmē, ka viņi atnes jums ēdienu, bet neiedod dakšiņas un nažus. Viesmīle nekur […]

“Uz klints”, 13.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 18:28–37; 1Kor 9:1–15; Mt 7:21–29 “Tāpēc ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram vīram, kas savu namu cēlis uz klints.” (Mt 7:24) Tad, kad mēs kādus gadus atpakaļ ievācāmies savā dzīvesvietā, mēs ātri pamanījām, ka blakus teritorijā būvēja daudzstāvu dzīvokļu māju. Pagāja vairāki mēneši un šķita, ka nekas nenotiek, izņemot […]

“Kamielis”, 10.10.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Am 5:6–7, 10–15; Ebr 4:12–16; Mk 10:17–31 “Vieglāk kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā!” (Mk 10:25) Ir sens stāsts par šo Rakstu vietu (es nezinu vai esmu par to runājis šajā draudzē), kas ir ļoti populārs un izplatīts. Es esmu to dzirdējis vairākos sprediķos gan Amerikā, gan Latvijā. Slavenais stāsts […]

“Žēlsirdības auglis”, 06.10.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: 2Ķēn 6:1–23; 1Kor 5:9–6:11; Mt 5:38–48 “Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.” (Mt 5:48) Šodienas lasījums ir no Kalna sprediķa. Vairāki ir saukuši Kalna sprediķi par Jēzus manifestu, kur Viņš izsaka savus principus un nodomus sakarā ar to, kādai jābūt ticīgo dzīvei. Viņš izaicina farizejus, kuriem ticības dzīve izpaudās tikai ārišķīgi, […]

“Labā dzīve”, Pļaujas svētkos 3.10.2021 (Māc. T. Hēzijs)

Teksti: 1Moz 2:18–24; Ebr 1:1–4,2:5–12; Mk 10:2–16 Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Vēstules ebrejiem autors saka: “Tāpēc mums dzirdētais jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām” (Ebr 2:1). Tas, ko esam dzirdējuši, ir Dieva Vārds. Dieva Vārds, kas uz mums runāts […]

“Eņģeli un Kristus uzvara”, 29.09.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Joz 15:13–15; Atkl 12:7–11; Mt 18:1–11 “Izcēlās karš debesīs, Miķelis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim.” (Atkl 12:7) Mūsu lasījums no Atklāsmes grāmatas, kur mēs dzirdam par erceņģeli Miķeli un viņa eņģeļiem, kas sāka karot ar pūķi un viņa kritušajiem eņģeļiem, ir mīklains un noslēpumu pilns. Atklāsmes […]

“Lūgšanas spēks”, 26.09.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: 4Moz 11:4-6,10-16,24-29; Jēk 5:13-20; Mk 9:38-50 “Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un Tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēk. 5:15-16) Es reiz lasīju par misionāru kaut […]

“Īstā pazemība”, 22.09.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: 1Ķēn 17:1–24; Flp 2:1–11; Mt 2:1–12 “Ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi.” (Fil 2:3) Reiz bija divi brāļi, kuri uzauga lauksaimniecībā. Viens aizgāja uz universitāti, ieguva grādu jurisprudencē un sāka strādāt juristu firmā lielpilsētā. Otrs brālis palika ģimenes saimniecībā. Kādu dienu jurists atbrauca ciemos pie brāļa lauksaimnieka. […]

“Krusts”, 19.09.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 11:18–20; Jk 3:13–4:3,7–8a; Mk 9:30–37 “Ja kāds grib būt pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps.” (Mk 9:35) Krusts ir kristietības simbols. Daudzi uzlūko krustu, lai iegūtu mieru dvēselei. Krusti tiek dāvināti un iesvētīti kristībās un iesvētībās. Draudzes visā pasaulē, kā arī Latvijā, tai skaitā mūsu – Rīgas Krusta draudze […]

“Mēles vara”, 15.09.2021 (K.Zikmanis)

Teksti: 1Ķēn 9:24–10:13; Jk 3:1–12; Mk 15:1–11 “Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta.” (Jk 3:6) 1941. g. 21. maijā “nenogremdējamais” vācu līnijkuģis Bismarks tika pamanīts Ziemeļatlantijā. Tūlīt Anglijas kara spēka lidmašīnas un kuģi traucās […]