“Korintas skeptiķi”, 28.apr.2020. (P.Rīrdons)

Teksti: 1Kor 15:1-20; Jņ 5:24-35 “Bet, ja par Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšāmcelšanās.” (1Kor 15:12) Šī gada janvārī es sprediķoju par miesas augšāmcelšanos un teicu: “Ticības apliecībā mēs apliecinām, ka ticam miesas augšāmcelšanai. Šī apliecība ir pārsteidzoša, ja par to padomājam. Man šķiet, […]

“Pastaiga ar Jēzu”, 25.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 2:14a, 36–41; 1Pēt 1:17–23; Lk 24:13–35 “Vai mūsu sirds nedega, kad Viņš ar mums runāja, Rakstus izskaidrodams?” (Lk 24:32) Šis gadījums, kad divi mācekļi, bēgdami no Jeruzalemes, ceļā uz Emavu satiek augšāmcelto Jēzu un Viņu neatpazīst, jo “viņu acis tapa turētas” (Lk 24:16), ir visai pazīstams. Jēzus paiet kādu ceļa gabalu ar viņiem, […]

“Dārza kopējs un vīnakoka zars”, 22.apr.2020. (D.Sargūns)

Teksti: 2Moz 15:22–16:10; 1Pēt 2:1–10; Jņ 15:1–11 Dārza kopējs un vīnakoka zars Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas: “”ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to […]

“Pastāvēt līdz galam”, 19.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:   Apd 2:14a,22–32; 1Pēt 1:3–9; Jņ 20:19–31 “Šīs nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un, nostājies viņu vidū, sacīja: “Miers jums!”” (Jņ 20:19) Ja kāds pirms gada teiktu, ka šogad ap Lieldienām notiks šāda pandēmija, ka mums būs liegts sapulcēties dievnamos, un mēs būsim spiesti […]

“Augšāmcelšanās izvēle”, 15.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: 2Moz 12:40–51; 1Kor 15:29–41; Mt 28:1–16 “Tad tās steigšus devās prom no kapa, baiļu un liela prieka pārņemtas, tās skrēja pasludināt šo vēsti Viņa mācekļiem.” (Mt 28:8) Visi lasījumi, kas paredzēti šajā nedēļā, ir centrēti ap augšāmcelšanās notikumu. Visa kristīgā ticība ir centrēta ap Jēzus Kristus augšāmcelšanos, jo Viņa krustā sišanā un augšāmcelšanās Viņš […]

Arhibīskapa vēstījums 2020. gada Lieldienās

Kristus ir augšāmcēlies! Kā daudzi no mums dzirdēja savā kristību dienā – par Tevi cietis, miris un augšāmcēlies! Lieldienu rītā divas uzticīgas sievietes devās uz kapu, lai apkoptu Jēzus mirušās miesas un raizējās par lielo akmeni, kas bija aizvelts priekšā. Šogad svētku līksmību arī aizšķērso tāds kā akmens. Mums Kristus augšāmcelšanās jāsvin attālināti. Daudz kur […]

“Lieldienas mazā lokā”, 12.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 31:1–6; Kol 3:1–4; Mt 28:1–10 “Pēkšņi tām pretī nāca Jēzus.” (Mt 28:9a) Ir vairāk nekā dīvaini, ka mēs šogad nesvinam Kristus augšāmcelšanās svētkus visi kopā kā draudze, bet katrs savā mājā pie sava ekrāna. Mūs vieno “viens Kungs, viena ticība, viena kristība” (Ef 4:5) kā Pāvils raksta savā vēstulē efeziešiem, bet trūkst šis kopā sanākšanas […]

“Atļaut Jēzum savas kājas mazgāt.”, 9.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:   1Moz 14:17-20; 1Kor 11:20-32; Jņ 13:1-15 “Ja Es nemazgāšu, tad tev pie Manis nav daļas.” (Jņ 13:8b) Jēzus sēdēja kopā ar saviem mācekļiem Pashas svētkos. Šie svētki un tiem sekojošās dienas bija lieli svētki Vecās Derības ticīgajiem. Šajos svētkos viņi svinēja brīvību no Ēģiptes verdzības, ko Dievs bija veicis caur Mozu. Bija ierasts, ka […]

“Dieva godība iejāj Jeruzālemē”, 5.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mt 21:1–11 “Kad tie tuvojās Jeruzālemei un nonāca Bētfagē pie Olīvkalna…” (Mt 21:1) Ir vairākas lietas, kas atklājās šodienas tekstā par Jēzus iejāšanu Jeruzālemē Pūpolu jeb Palmu svētdienā. Šis teksts ir ļoti pazīstams un tādēļ varam jau iepriekš iztēloties, kas notiek, un kas notiks tālāk. Cik nav redzētas gleznas vai […]

“Laulības pārkāpšana”, 1.apr.2020. (O.Svilāns)

“No turienes Jēzus nāca Jūdejas apvidū, Jardānas otrā pusē, un ļaužu pūlis atkal sapulcējās pie viņa, un viņš, kā allaž, tos mācīja. Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu?” Viņš jautāja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?”  Tie sacīja: “Mozus ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist.” Tad Jēzus tiem […]