“Gavēnis – kāpšana apskaidrošanas kalnā”, 23.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā.” (Mt 17:1) Mēs stāvam atkal pie laika maiņām Baznīcas kalendārā. Pirms-gavēņa laiks šodien beidzas, bet ar nākamo trešdienu – Pelnu dienu sāksies lielais Gavēņa laiks pirms Lieldienām. Esmu teicis, ka Baznīcas gads, liturģiskais gads mūs […]

“Lai lielās par Kungu”, 16.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.” (Jer 9:23) Jauns virsnieks, kurš nesen bija paaugstināts par kapteini, bija ļoti lepns par to, ka viņam […]

“Ēdiet šo maizi…”, 5.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kurš ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko Es došu par pasaules dzīvību, ir Mana miesa.” (Jņ 6:51) Tāpēc, ka mūsu evaņģēlija teksts tik skaidrā valodā runā par Vakarēdiena sakramentu, vēlos par to runāt šovakar, lai atgādinātu, kas tas ir, un kas tas nav. […]

“Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā!”, 2.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā,   gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, Tavai tautai.” (Lk 2:29-32) Šodien, Sveču dienā, Sv. Simeona diena, 40 dienas pēc Jēzus piedzimšanas mēs svinam svarīgu dienu, kad Viņu nesa Dieva priekšā […]

“Augšāmcelšanās”, 29.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Patiesi, patiesi Es jums saku: nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva Dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos.” (Jņ 5:25) Ticības apliecībā mēs apliecinām, ka ticam miesas augšāmcelšanai. Šī apliecība ir pārsteidzoša, ja par to padomājam. Man šķiet, ka ir vieglāk domāt, ka mēs pēc dzīves dzīvosim tikai garā, […]

“Nāc un redzi!”, 19.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Viņš tiem sacīja: “Nāciet un redzēsiet!”” (Jņ 1:39) Vai esat kādreiz kaut ko ļoti gaidījuši? Tādos brīžos liekas, ka laiks velkas, un gaidītais nekad nepienāks. Bērni ar lielām ekspektācijām gaida Ziemsvētkus un dzimšanas dienas. Jaunieši varbūt gaida skolas beigšanu, diplomdarbu nodošanu vai darba gaitu uzsākšanu. Pieaugušajiem ir citas gaidas – jaunībā tā varētu būt ģimenes […]

“Būt Andrejam”, 15.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Bet Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viens no tiem diviem, kas Jāni bija dzirdējuši un sekojuši Jēzum, vispirms atrada savu brāli Sīmani un viņam sacīja: “Mēs esam atraduši Mesiju” (tulkojumā: Kristus). Viņš to aizveda pie Jēzus.” (Jņ 1:40-42) Mēs daudz par apustuli Andreju nezinām. Par viņu nav daudz rakstīts Bībelē. Mēs zinām, ka viņš bija viens […]

“Jēzus kristības”, 12.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jardānu un ieradās pie Jāņa, lai tas Viņu kristītu.” (Mt 3:13) Šajā laikā mēs svinam Jēzus kristības, jo senatnē šis lasījums bija cieši saistīts ar Zvaigznes dienu jeb grieķiski – Epifāniju. Epifānija ir grieķu vārds, kas nozīmē atklāšanās. Ar Austrumu gudro ierašanos pie Jēzus ar viņu nozīmīgajām dāvanām – […]

“Dieva Vārds”, 8.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ 1:14) Ievads Jāņa evaņģēlijam ir ļoti svarīgs mūsu saprašanai par to, kas ir Jēzus Kristus. Jēzus ir Dieva Dēls, kā mēs zinām, un kā Jānis saka – Dieva Vārds. “Iesākumā bija […]

“Kristus zvaigzne”, 5.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: «Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt.»” (Mt. 2:1-2) Kad Jēzus piedzima, tas notika bez ārēja spožuma. Jēzus piedzima kūtī. Tas nebija spoži. Gani — sabiedrības atstumtie — bija pirmie apmeklētāji. […]