“Dieva Vārds”, 8.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības” (Jņ 1:14) Ievads Jāņa evaņģēlijam ir ļoti svarīgs mūsu saprašanai par to, kas ir Jēzus Kristus. Jēzus ir Dieva Dēls, kā mēs zinām, un kā Jānis saka – Dieva Vārds. “Iesākumā bija […]

“Kristus zvaigzne”, 5.jan.2020. (K.Zikmanis)

“Kad Jēzus piedzima Jūdejas Betlēmē ķēniņa Hēroda laikā, redzi, no austrumiem Jeruzālemē ieradās gudri vīri un jautāja: «Kur ir jaunpiedzimušais jūdu Ķēniņš? Mēs viņa zvaigzni redzējām austrumos un atnācām viņu pielūgt.»” (Mt. 2:1-2) Kad Jēzus piedzima, tas notika bez ārēja spožuma. Jēzus piedzima kūtī. Tas nebija spoži. Gani — sabiedrības atstumtie — bija pirmie apmeklētāji. […]

“Sīmeana piemērs”, 29.dec.2019. (D.Sargūns)

Un Sīmeans tos svētīja un sacīja Marijai, Viņa mātei: “Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudz ļaudīm Israēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas.” Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita, no Ašera cilts, tā bija ļoti veca un pēc […]

“Nezaudē Jēzu”, 25.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Un tie steigšus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu, silē gulošu.” (Mt 2:16) Kad es biju bērns zem egles redzamā vietā starp dāvanām, mēs likām mazu “Betlēmīti”. Tur bija kūtiņa un mazas figūriņas – Jāzeps un Marija, ganiņi, gudrie. Un pašā vidū bija Jēzus bērniņš silītē. Kā bērnam man ļoti patika šī […]

“Ceļš, pa kuru mums jāiet”, 24.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, gāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu, ko sauc Betlēme, tādēļ ka Viņš bija no Dāvida nama un dzimtas.” (Lk 2:4) “Mazā, klusā Betlēme” mūsdienās vairs nav tik maza un klusa. Tā ir kļuvusi par lielu un skaļu Jeruzalemes priekšpilsētu, kur dzīvo, strādā, atpūšas, dzimst un mirst daudz, jo […]

“Ziemsvētku vēstījums”, 24.dec.2019. (J.Vanags)

Dieva mīļotie, Priecīgi sveicu jūs Kristus dzimšanas svētkos! Ja Ziemsvētku notikumā uzmanīgi vērojam Dievu, tad saprotam – lai kur mēs dzīvē atrastos un lai cik samaitāti un nederīgi mēs būtu, mūsos tomēr ir kāda neatņemama vērtība. Dievs to izpauž ar visu savu rīcību. Kā veidojas attiecības starp cilvēkiem? Mēs labi zinām, ka cilvēki spēj būt […]

“Kāds prieks II”, 18.dec.2019. (K.Zikmanis)

 “To Es jums esmu sacījis tādēļ, lai Mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.” (Jņ 15:11) Es vēlos turpināt svētdienas iesākto tēmu par prieku. Trešā svētdiena Adventā ir prieka svētdiena, un līdz ar to paplašināti, šī ir prieka nedēļa. Iesāksim ar to, ka apskatīsim, kas tas nav. Kad Bībele runā par prieku, tas […]

“Kāds prieks!”, 15.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Priecājieties Kungā vienmēr, es sacīšu vēlreiz – priecājieties!” (Fil 4:4) Adventa laikam ir četras svētdienas. Četras svētdienas, katra ar savu tēmu, savu uzsvaru, lai fokusētu mūsu uzmanību kaut kam būtiskam. Pirmās svētdienas tēma ir cerība. Otrās – miers. Pēdējās svētdienas tēma ir mīlestība, bet šodien, trešais Advents ir Prieka svētdiena. Četras svētdienas mūs sagatavo pestīšanas […]

“Jēzus par kalpošanu”, 11.dec.2019. (D.Sargūns)

Tad Jēzus griezās pie ļaudīm un Saviem mācekļiem ar šādiem vārdiem: “Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji. Visu, ko tie jums saka, to darait un turiet; bet pēc viņu darbiem nedarait. Jo tie gan māca, bet paši to nedara. Jo tie sasien smagas nastas un liek tās cilvēkiem uz pleciem, bet paši […]

“Dieva asais vārds”, 8.dec.2019. (K.Zikmanis)

“Saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas Viņa takas!” (Mt 3:3) Ir vārdi Bībelē, kas nepārprotami ir asi. Vārdi, kas varbūt skan pārsteidzoši skarbi, salīdzinot ar mīlošo Jēzus tēlu, ko varbūt nesam savos prātos un sirdīs. Nepārprotiet mani! Jēzus ir žēlīgs, mīlošs un žēlsirdīgs Dievs, kas piedod mums mūsu grēkus un atpestī mūsu dvēseles. […]