“Pārbaudījumi”, 22.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Redzi, svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs!” (Ij 5:17) Šodien runāsim par smagu tēmu, par ticības pārbaudījumiem. Jebkurš cilvēks, kurš ir bijis kristietis ilgāku laiku, zina, ko nozīmē ticības pārbaudījumi. Ja esat jauns kristietis, kas nav ko tādu piedzīvojis, ziniet, ka tie nāks. Es nesaku to, lai iebiedētu, bet lai sagatavotu jūs. Jēzus arī teica Sīmanim […]

“Miesas augšāmcelšanās”, 18.sep.2019. (K.Zikmanis)

“par mirušajiem, ka tie taps uzmodināti” (Mk 12:26) Ticības apliecībā mēs katru svētdienu apgalvojam, ka ticam “uz Svēto Garu, vienu, svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību.” Starp visām lietām, uz ko mēs ticam, ir divi vārdi, par ko ikdienā nedomājam, kam nepievēršam lielu uzmanību. Es runāju par miesas augšāmcelšanos. […]

“Nezūdieties!”, 15.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ Es jums saku: nezūdieties!” (Mt 6:25) Rakstnieks Viktors Igo ir teicis: “Esiet drošsirdīgi lielajās dzīves bēdās un pacietīgi mazajās. Un, kad esat pabeiguši savu ikdienas uzdevumu, ejiet gulēt mierīgi. Dievs ir pamodies!” Ir viegli raizēties par lietām, pār kurām mums nav kontroles dzīvē. Kā tas būs?, Cik tas maksās?, Vai es paspēšu? ir jautājumi, […]

“Kas man jādara?”, 11.sep.2019. (K.Zikmanis)

“To visu es esmu pildījis kopš savas jaunības.” (Mk 10:20) Šajā tekstā, kad lasām to pavirši, šķiet, ka Jēzus runā par to, ka, lai kļūtu pestīts, nedrīkst būt bagāts. “Cik grūti bagātie ieies Dieva valstībā!” (Mk 10:23). Jēzus saka. Viņš nesaka – neiespējami, bet grūti. Tad Viņš saka: “Bērni, cik grūti ir ieiet Dieva valstībā!” (Mk 10:24). Tagad Viņš […]

“Kas ir mans tuvākais?”, 1.sep.2019. (K.Zikmanis)

“Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās.” (Lk 10:33) Kad lasām Bībeles tekstus, der tos apskatīt trijos veidos, lai izprastu to nozīmi pilnīgāk. Vispirms apskatīt vēsturiskajā kontekstā, tad apskatīt Rakstu vietu burtiskajā nozīmē, un visbeidzot apskatīt to alegoriskajā nozīmē. Rakstu mācītāji bija skrīveri vai Rakstu pārrakstītāji, kuri ar […]

“Ticības familiaritāte”, 28.aug.2019. (K.Zikmanis)

“jo nebija sapratuši par tām maizēm” (Mk 6:52) Te mums ir slavenais gadījums, kad Jēzus nāca pie mācekļiem, staigājot pa ūdens virsu. Mācekļi, nesaprazdami, ka tas ir Kungs, sāka baiļoties un bēdāties, ka tas ir spoks, kas brūk viņiem virsū. No vienas puses, varam saprast mācekļus. Tas nav dabiski staigāt pa ūdens virsu. Neviens tā […]

“Efata!”, 25.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Un Viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika Savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to: “Efata,” tas ir: atveries.” (Mk 7:33-34) “Un pie Viņa atveda kādu kurlmēmu.” Evaņģēlijos mēs redzam daudz piemēru, kur kāds tiek atvests, vai pat atnests pie Jēzus, lai “Viņš […]

“Sēklas”, 21.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Un Viņš sacīja: “Ar Dieva valstību ir tāpat, kā kad cilvēks iemet sēklu zemē  un guļas un ceļas, nakti un dienu, bet sēkla uzdīgst un izaug, tā ka viņš pats to nemana.” (Mk 4:26-27) Kad biju bērns, mēs skolā dēstījām sēklas. Es atceros, kā pildījām trauciņus ar zemi un sagatavojām augsni. Tad skolotāja mums iedeva […]

“Bīskaps Meinards”, 14.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt 28:19-20) Šodien, 14. augustā, mūsu Baznīca svin Biskapa Meinarda dienu. Meinards no Zēgebergas bija priesteris augustīniešu klosterī.  Viņš ir pirmais zināmais misionārs Līvzemē, un līdz ar to tiek uzskatīts […]