“Izmainītā kārtība” (04.04.2021)

Teksti: Rm 6:2-5; Mt 28:1-10 “Bet sargi drebēja aiz bailēm un kļuva kā miruši.” (Mt 28:4) Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! Ar šādiem vārdiem kristieši visā pasaulē cits citu sveic šajos vispriecīgākajos svētkos. Kā jau es teicu Zaļajā ceturtdienā, viss Dieva valstībā ir otrādi un Kristus augšāmcelšanās svētki nav izņēmums. Laiks tiek attīts atpakaļ, jo […]

“Paaugstināts”, Zaļā ceturtdiena 2021 (K.Zikmanis)

Teksti: 1Moz 14:18–19; 1Kor 11:20–29; Jņ13:1–17, 31b–35 “Tagad Cilvēka Dēls ir paaugstināts un Dievs paaugstināts Viņā.” (Jņ 13:31) Tā kā šodien ir Zaļā ceturtdiena, es varētu runāt par to, ka mūsu Kungs un Pestītājs šodien iedibināja Svētā Vakarēdiena sakramentu, kurā mēs saņemam Viņa patieso miesu un asinis, ko mums, kristīgiem cilvēkiem, ar maizi un vīnu […]

“Ozianna!”, 28.mart.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Jņ 12:12–16 “Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzālemi, ņēma palmu zarus un izgāja Viņam pretim, kliegdami: Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva Tā Kunga Vārdā, Israēla Ķēniņš!” (Jņ 12:12-13) Ebreji bija un ir tauta, kas balsta savu ticības dzīvi Svētajā […]

Kāds ir zaglis un laupītājs?, 24.mart.2021. (D.Sargūns)

Teksti: Rm 10:14-21; Jņ 10:1-18 Jēzus māca par draudzes ganu. Mums Jēzus atgādina, ka ir tikai divu veidu gani: gani un zagļi jeb laupītāji. Zagļi jeb laupītāji vēlas, lai tos uzskata par ganiem, bet Jēzus šodienas lasījumā māca, ka tie nekad tādi nebūs. Kārdinājumos zagļi avis pamet. Labs piemērs ir augstā priestera amats, kad Jeruzālemes […]

“Ir samaksāts”, 21.mart.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 33:23-28; Ebr 9:11-15; Jņ 8:46-59 “Jēzus atbildēja viņiem: Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es.” (Jņ 8:58) Šie vienkāršie vārdi, ko saka Jēzus “pirms Ābrahāms tapa, esmu Es” sevī satur ļoti dziļu jēgu un domu. Ābrahāms dzīvoja gandrīz 2000 gadu pirms Kristus, bet Jēzus saka, ka tanī laikā, kad Ābrahāms […]

Dažādā Vēsts, 17.mar.2021. (D.Sargūns)

Teksti: Rm 8:1-11; Jņ 6:27-40 Jēzus cilvēkiem atklāj kristīgo vēsti vienkāršā veidā (Jņ. ev. 6:27): “Strādājiet tās barības dēļ, kas paliek mūžīgajai dzīvībai, ko jums dos Cilvēka Dēls.” Mēs caur šiem vārdiem iepazīstam kristīgo vēsti tās pilnībā. Mēs esam aicināti strādāt Dieva sniegtās barības dēļ, taču svarīgi iegaumēt, tas nav veids, kā tiek nopelnīta pestīšana. […]

“Vārdiem ir sekas”, 14.mar.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 52:7–10; Gal 4:22–31, 5:1a; Jņ 6:1–15 “Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir ķēniņš!” (Jes 52:7) Pirms vairākiem gadiem mani draugi Amerikā šķietami amizanta, bet īstenībā nopietna iemesla dēļ atstāja savu ilggadējo draudzi. Iemesls bija padomes izvēlētais sauklis […]

“Jēzus un čūska”, 10.mart.2021. (K.Zikmanis)

Teksti:  4Moz 21:4-9; Ef 2:1-10; Jņ 3:14-21 “Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:14-15) Pāvils māca, ka tas, kas ir rakstīts Bībelē, ir Dieva iedvesmots un rakstīts mums, un ir noderīgs mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai ikviens kristietis būtu […]

“Kur ved tavas acis?”, 07.mar.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 25:15-21; 2Moz 20:1–17; 1Kor 1:18–25; Jņ 2:13–22 “Manas acis raugās uz to Kungu vienmēr.” (Ps 25:15a) Tiek stāstīts par kādu ticīgo vārdā Frederiks Nolans, kurš bēga no saviem ienaidniekiem vajāšanu laikā Ziemeļāfrikā. Bēgot pāri kalniem un lejām, viņš nekur neatrada pavērumu. Tad pēkšņi viņš pamanīja kādu klinšu alu, kurā viņš metās iekšā, domādams, […]

“Ar degunu pareizajā virzienā”, 03.mar.2021. (K.Zikmanis)

Teksti: Rm 8:31-39; Mt 15:21-28 “Un redzi, viena kānaāniešu sieva, kas nāca no tām pašām robežām, brēca un sacīja: Ak, Kungs, Tu Dāvida Dēls, apžēlojies par mani! Manu meitu ļauns gars nežēlīgi moka.” (Mt 15:22) Pirms vairākiem gadiem apkārt klejoja teiciens, kas, kā es saprotu, mūsdienās ir pārtaisīts par mīmu, kur mazs ezītis guļ zemē, […]