“Tēva diena”, 13.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 4:1–6; Atkl 4:1–11; Mk 6:1–6 “Vai Viņš nav namdaris, Marijas dēls un Jēkaba un Jāzepa, un Jūdas, un Sīmaņa brālis, un vai Viņa māsas nav šeit pie mums?” Un tie ņēma apgrēcību pie Viņa.” (Mk 6:3) Šodien baznīcas un valsts kalendārā ir Tēva diena. Šī diena nav tik populāra kā, teiksim, Mātes diena, […]

“Jēzus ir centrs”, 09.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Īj 2:1–13; Apd 9:1–9; Jņ 6:22–40 “Jēzus tiem atbildēja: “Dieva darbs ir tas, ka jūs ticat uz To, ko Viņš ir sūtījis.”” (Jņ 6:29) Šodienas evaņģēlija teksts ir no garāka stāstījuma, kas iesākas iepriekšējā nodaļā. Jēzus māca ļaudis pie Galilejas jūras un saka mācekļiem, lai tie viņus paēdina. Jūs zināt šo stāstu. Mācekļi sūdzējās, […]

“Piedošana”, 06.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ech 33:7–9: Rm 13:8–14; Mt 18:15–20 “Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat divatā; ja viņš tevi klausa, tu savu brāli esi atguvis.” (Mt 18:15) Dusmas un nepiedošana ir kaitīgākas, nekā ievainojums, kas tās izraisa. Tiek stāstīts par gadījumu, kad Leonardo da Vinči strādāja pie sava meistardarba […]

“Garīgās slāpes”, 2.sept.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 6:1–15; Jņ 4:1–26 “Jēzus atbildēja viņai: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai.”” (Jņ 4:13-14) Vai esat bijuši izslāpuši? Es nedomāju tā, ka […]

“Cēlais ceļš”, 30.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jer 15:15–21; Rm 12:9–21; Mt 16:21–28 “Tad Jēzus teica saviem mācekļiem: “Ja kāds grib Man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko Man!” (Mt 16:24) Darīt labu dažreiz ir grūti. Mēs dzīvojam kritušā pasaulē un paši esam krituši un tādēļ dažreiz darīt labu ir grūti. Kad mums visapkārt cilvēki meklē vienkāršo, […]

“Meklētājam draudzīgs?”, 26.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Apd 3:12–26; Jņ 1:29–42 “Tādēļ nožēlojiet grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti.” (Apd 3:19) Pirms vairāk kā 20 gadiem, kad es vēl dzīvoju Amerikā, kristīgajās draudzēs bija kas tāds, ko varētu saukt par kustību ar nosaukumu “meklētājam draudzīgs”. Tas nozīmē, ka draudzes darbs un dzīve bija fokusēta uz jaunpienācējiem, uz tā sauktajiem […]

“Dvēseles tumšā nakts”, 19.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 22:2-6; Mt 27:45–54 “un pēc šīm trim stundām Jēzus sauca skaļā balsī: “Ēli, Ēli, lamā sabahtani!” Tas nozīmē: “Mans Dievs, Mans Dievs, kādēļ Tu Mani esi atstājis!”” (Mt 27:46) Vai savā ticības dzīvē esat piedzīvojuši, ka debesis klusē? Jūs saucat pēc palīdzības, bet šķiet, ka Dievs nedzird, nereaģē. Varbūt ir tāda sajūta, ka […]

“Ticības ievērošana”, 16.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 56:1,6–8; Rm 11:1–2a,29–32; Mt 15:10–28 “No sirds iziet ļauni nodomi, slepkavība, laulības pārkāpšana, izvirtība, zagšana, apmelošana, zaimi;  tas sagāna cilvēku.” (Mt 15:19-20) Ticība nenotiek klajā laukā. Visām lietām ir savs sākums, savas saknes, no kurām tās ir cēlušās. Ņemsim par piemēru cilvēku. Cilvēki nav neatkarīgas būtnes, kas pastāv paši par sevi, kuri veido […]

“Dzīvs Viņā”, 12.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps. 34:9-14; Ef. 5:15-20; Jņ 6:51-58 “Kas Manu miesu bauda un Manas asinis dzer, paliek Manī, un Es viņā.”[1] Laiku pa laikam es runāju par lietām, kas ir aprakstītas mazajā katehismā. Tas ir tādēļ, ka šīs lietas ir svarīgas kristīgajai dzīvei un tās ir vērts atkārtot, lai atcerētos un iedziļinātos. Kad es biju vidusskolnieks […]

“Ko darīt, lai būtu Dieva mīlestības cienīgi”, 09.aug.2020. (K.Zikmanis)

Teksts: Ps 85:2-8; Fil 1:6-11; Mt 22:15-22 “Tu, ak, Kungs, esi apžēlojies par savu zemi, esi atsvabinājis Jēkaba gūstekņus; Tu esi piedevis savai tautai noziegumu, pārsedzis ar aizmirstību visus viņas grēkus… Parādi mums, Kungs, savu žēlastību un dāvini mums savu pestīšanu!” (Ps 85:2-3,8) Mēs visi esam dzirdējuši šādu, vai līdzīgu stāstu: kāds puisis ir iemīlējies […]