“Atļaut Jēzum savas kājas mazgāt.”, 9.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:   1Moz 14:17-20; 1Kor 11:20-32; Jņ 13:1-15 “Ja Es nemazgāšu, tad tev pie Manis nav daļas.” (Jņ 13:8b) Jēzus sēdēja kopā ar saviem mācekļiem Pashas svētkos. Šie svētki un tiem sekojošās dienas bija lieli svētki Vecās Derības ticīgajiem. Šajos svētkos viņi svinēja brīvību no Ēģiptes verdzības, ko Dievs bija veicis caur Mozu. Bija ierasts, ka […]

“Dieva godība iejāj Jeruzālemē”, 5.apr.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 50:4–9a; Flp 2:5–11; Mt 21:1–11 “Kad tie tuvojās Jeruzālemei un nonāca Bētfagē pie Olīvkalna…” (Mt 21:1) Ir vairākas lietas, kas atklājās šodienas tekstā par Jēzus iejāšanu Jeruzālemē Pūpolu jeb Palmu svētdienā. Šis teksts ir ļoti pazīstams un tādēļ varam jau iepriekš iztēloties, kas notiek, un kas notiks tālāk. Cik nav redzētas gleznas vai […]

“Laulības pārkāpšana”, 1.apr.2020. (O.Svilāns)

“No turienes Jēzus nāca Jūdejas apvidū, Jardānas otrā pusē, un ļaužu pūlis atkal sapulcējās pie viņa, un viņš, kā allaž, tos mācīja. Pienāca kādi farizeji un, viņu izaicinādami, jautāja: “Vai ir atļauts vīram atlaist sievu?” Viņš jautāja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?”  Tie sacīja: “Mozus ir atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un atlaist.” Tad Jēzus tiem […]

“Mīlestība lūgšanā”, 29.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti:  Ech 37:1-14; Rm 8:6-11; Jņ 11:1-44 “Jēzus mīlēja Martu, tās māsu un Lācaru.” (Jņ 11:5) Dievs ir mīlestība. Apustulis Jānis, kurš sarakstīja mūsu evaņģēlija lasījumu šodien, savā pirmajā vēstulē to teica vairākas reizes. Jānis raksta: “Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas […]

“Lai notiek ar mani pēc tava vārda”, 25.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Jes 7:10–14; Jes 11:1–4a; Lk 1:26–38a “Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc tava vārda.”” (Lk 1:38) No lasījumiem varētu domāt, ka ir Ziemsvētku laiks, bet šodien – deviņus mēnešus pirms Kristus dzimšanas Baznīcas kalendārā ir Jaunavas Marijas piemiņas diena. Mēs dzirdam no lasījumiem, kā Marija teica Dievam […]

“Dievs ir mūsu patvērums”, 22.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 46:2–12; Ef 5:8–14; Jņ 9:1–41 “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.” (Ps 46:2) Kad es biju bērns, naktī, kad man bija bail un biju viens pats savā tumšajā istabā, es ietinos savā mīļākajā segā un dziedāju “Nu es gribu gulēt iet”[2], lūdzu Tēvreizi un gāju gulēt, zinādams, ka […]

“Dieva žēlastība cilvēku lēmumos”, 18.mar.2020. (D.Sargūns) (nenolasīts)

.Marka evaņģēlijs 6:13-29: Un ķēniņš Hērods to dzirdēja, jo Viņa Vārds bija tapis zināms, un sacīja, ka Jānis Kristītājs esot uzmodināts no miroņiem un tādēļ Viņā tādi brīnuma spēki darbojoties. Bet citi sacīja: “Viņš ir Ēlija.” Un citi sacīja: “Viņš ir pravietis, kā viens no praviešiem.” Bet Hērods, to dzirdējis, sacīja: “Jānis, kam es galvu […]

“Taisnošana ticībā”, 8.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlastības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību.” (Rm 4:4-5) Vai atceraties pēdējo reizi, kad bijāt ar draugu uz labu kafejnīcu? Varbūt pēc labas maltītes viesmīlis atnesa čeku, un, pirms jūs sapratāt, […]

“Dēla kārdināšana”, 4.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Un Ābrahāms ņēma upurmalku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma uguni un nazi, un viņi gāja abi kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Ābrahāmam: “Mans tēvs!” – un viņš teica: “Es te, mans dēls!” – un tas sacīja: “Re, uguns un malka, bet kur ir jērs sadedzināmajam upurim?” Ābrahāms teica: “Dievs pats sev sagādās jēru […]

“Dieva apžēlošanās sniedzas pāri visam”, 19.feb.2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas :Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis Viņu nodot, zinādams, ka […]