“Efata!”, 25.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Un Viņš to ņēma no ļaudīm savrup un lika Savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli, un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to: “Efata,” tas ir: atveries.” (Mk 7:33-34) “Un pie Viņa atveda kādu kurlmēmu.” Evaņģēlijos mēs redzam daudz piemēru, kur kāds tiek atvests, vai pat atnests pie Jēzus, lai “Viņš […]

“Oļi tavā kurpē”, 11.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Iegājis templī, Viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās.” (Lk 19:45) Esmu dzirdējis tādu teicienu, ka “Tas nav kalns tavā priekša, kas tevi nogurdina, bet smilšu graudiņš, kas tev kurpē.” Daudz vīru, kuri raizējušies, ka nevar pāri pārkāpt kalnam, ir bijuši spiesti apstāties pirms tam, jo viņi iepriekš nav veltījuši laiku, lai iztīrītu kurpes. […]

“Sastapšanās”, 7.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Un, iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja, kas visos Rakstos sacīts par Viņu.” (Lk 24:27) Šo rakstu vietu par diviem mācekļiem uz ceļa uz Emavu varam ņemt par analoģiju par ticības ceļu. Vispirms varam redzēt, ka Jēzus viņus satiek tur, kur viņi ir. Viņi ir ceļā uz Emavu, pilsētiņu netālu no Jeruzālemes. […]

“Jāzeps un Jēzus”, 4.aug.2019. (K.Zikmanis)

“Redzi, es tevi esmu iecēlis pār visu Ēģiptes zemi!” (1Moz 41:41) Stāsts par Jāzepu no Vecās Derības ir ļoti zināms teksts. Mēs atceramies, ka Jāzeps bija sava tēva Jēkaba mīļākais dēls. Tēvs aiz savas lielās mīlestības uzdāvināja dēlam ļoti dārgu un vienreizēju tērpu, par ko Jāzepa brāļi viņu apskauda. Jēkabs loloja savu dēlu Jāzepu un […]

“Pasaule pret Kristu”, 31.jūl.2019. (K.Zikmanis)

“Todien Hērods un Pilāts kļuva draugi; pirms tam viņi bija naidā viens ar otru.” (Lk 23:12) Jēzus Kristus spēj vienot cilvēkus. Bet ne vienmēr tā, kā mēs domājam. Kad mēs domājam par vienotību, mēs domājam par ko labu, ka Dieva tauta ir vienota tās uzticībā Kungam, vienota Kunga slavēšanā, vienota garā un patiesībā. Un tas […]

“Izmet nevajadzīgo!”, 28.jūl.2019. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Mateja evaņģēlija septītās nodaļas : Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki. No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan var lasīt vīnogas no ērkšķiem vai vīģes no dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest […]

“Vakarēdiens”, 24.jūl.2019. (K.Zikmanis)

“Viņš tiem sacīja: “Kā es ilgojos kopā ar jums ēst šo Pashu pirms savām ciešanām.” (Lk 22:15) Vecajā Derībā, 2.Mozus grāmatā ir stāsts par to, kā Dieva tauta nonāca verdzībā Ēģiptē. Dievs savā žēlastībā sūtīja Mozu, lai atbrīvotu tautu. Caur Mozus roku Dievs sūtīja 10 mocības, lai parādītu savu pārākumu pār Ēģiptes ķēniņu, faraonu un […]

“Starp debesīm un zemi”, 2.jūn.2019. (K.Zikmanis)

“Kad nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – Viņš liecinās par mani.” (Jņ 15:26) Mēs esam starp Debesbraukšanas dienu, kad mūsu Kungs tika fiziski uzņemts debesīs, un Vasarsvētkiem, kad Svētais Gars tika izliets pāri mācekļiem. Šie svētki atstāj mums divus jautājumus. Pirmais: Kādēļ Jēzus mūs atstāja, tas […]

“Padebešu debesis”, 29.mai.2019. (K.Zikmanis)

“Un, to pateicis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un mākonis uzņēma Viņu prom no to acīm.” (Apd 1:9) Debesbraukšanas notikums nav starp tām liecībām par Kristu, par ko kristieši mēdz runāt ar nekristiešiem. Iemesli varētu būt dažādi, bet man šķiet, tas ir galvenokārt tādēļ, ka tas izklausās kaut kas no Holivudas filmas. Supervaronis, pabeidzis savu […]