“Slāpes”, 15.mar.2020. (K.Zikmanis) (nenolasīts)

Teksti: 2Moz 17:1–7; Rm 5:1–11; Jņ 4:5–42 “Tad nāca kāda samariete smelt ūdeni. Jēzus viņai sacīja: “Dod Man dzert!”” (Jņ 4:7) Cilvēka ķermenis var izdzīvot bez ūdens kādas trīs dienas, mazāk, ja cilvēkam ir fiziska slodze. To, cik ilgi cilvēks spēj izdzīvot, ietekmē arī citi faktori, piemēram, vecums un veselības stāvoklis. Ja cilvēks spēj izdzīvot bez […]

“Taisnošana ticībā”, 8.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Kas dara darbu, tam alga netiek aprēķināta pēc žēlastības, bet gan pēc tā, kas pienākas. Turpretī tam, kas nedara, bet tic Dievam, kas bezdievīgo attaisno, viņa ticība tiek pieskaitīta par taisnību.” (Rm 4:4-5) Vai atceraties pēdējo reizi, kad bijāt ar draugu uz labu kafejnīcu? Varbūt pēc labas maltītes viesmīlis atnesa čeku, un, pirms jūs sapratāt, […]

“Dēla kārdināšana”, 4.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Un Ābrahāms ņēma upurmalku, uzkrāva savam dēlam Īzakam, pats ņēma uguni un nazi, un viņi gāja abi kopā. Un Īzaks teica savam tēvam Ābrahāmam: “Mans tēvs!” – un viņš teica: “Es te, mans dēls!” – un tas sacīja: “Re, uguns un malka, bet kur ir jērs sadedzināmajam upurim?” Ābrahāms teica: “Dievs pats sev sagādās jēru […]

“Dieva apžēlošanās sniedzas pāri visam”, 19.feb.2020. (D.Sargūns)

Uzklausīsim lasījumu no Jāņa evaņģēlija 13. nodaļas :Bet pirms Pashā svētkiem, zinādams, ka Viņa stunda bija nākusi un ka Viņam no šīs pasaules jāiet pie Tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko Tas šinī pasaulē bija mīlējis, Savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis Viņu nodot, zinādams, ka […]

“Tuksnesis”, 1.mar.2020. (K.Zikmanis)

“Tad Gars aizveda Jēzu tuksnesī” (Mt 4:1a) Kad lasām vai dzirdam šo rakstu vietu, ka Jēzus pavadīja 40 dienas tuksnesī, uzsvars parasti tiek likts uz panta beigām – “ka Viņš tiktu velna kārdināts.” Tā ir patiesība – Jēzus tika velna kārdināts, kā vēstule ebrejiem saka: “Viņš, tāpat kā mēs, ir visādi kārdināts, bet Viņš ir […]

“Kad Jūs gavējat…”, 26.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Kad tu dari žēlsirdības darbus… Kad jūs lūdzat… Kad jūs gavējat…” (Mt 6:2,5,16) Kā mācītājs ne reizi vien esmu dzirdējis tādu komentāru: “Mācītāj! Mums kā luterāņiem taču nav jāgavē?!” uz ko es parasti atbildu “Luteriskajā baznīcā mums nav pavēlēts gavēt, bet tā ir laba prakse un tas nav aizliegts.” Šodienas Vecās derības un evaņģēlija lasījumi […]

“Gavēnis – kāpšana apskaidrošanas kalnā”, 23.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Pēc sešām dienām Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni, viņa brāli, un uzveda tos savrup kādā augstā kalnā.” (Mt 17:1) Mēs stāvam atkal pie laika maiņām Baznīcas kalendārā. Pirms-gavēņa laiks šodien beidzas, bet ar nākamo trešdienu – Pelnu dienu sāksies lielais Gavēņa laiks pirms Lieldienām. Esmu teicis, ka Baznīcas gads, liturģiskais gads mūs […]

“Lai lielās par Kungu”, 16.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.” (Jer 9:23) Jauns virsnieks, kurš nesen bija paaugstināts par kapteini, bija ļoti lepns par to, ka viņam […]

“Ēdiet šo maizi…”, 5.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm. Kurš ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Bet maize, ko Es došu par pasaules dzīvību, ir Mana miesa.” (Jņ 6:51) Tāpēc, ka mūsu evaņģēlija teksts tik skaidrā valodā runā par Vakarēdiena sakramentu, vēlos par to runāt šovakar, lai atgādinātu, kas tas ir, un kas tas nav. […]

“Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā!”, 2.feb.2020. (K.Zikmanis)

“Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu priekšā,   gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, Tavai tautai.” (Lk 2:29-32) Šodien, Sveču dienā, Sv. Simeona diena, 40 dienas pēc Jēzus piedzimšanas mēs svinam svarīgu dienu, kad Viņu nesa Dieva priekšā […]