“Dieva vārda atklāšanās”, 26.dec.2018. (D.Sargūns)

Lasījums no Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas: “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. Nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi nāktu pie ticības caur viņu. Viņš pats nebija gaisma, bet nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur Viņu radusies, bet pasaule Viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie Viņu neuzņēma. Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas nav dzimuši ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet no Dieva. Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības un patiesības.”

Šovakar, mīļa draudze, mēs apskatīsim divus jautājumus: pirmkārt, kā Dievs atklājas cilvēkam caur savu vārdu? Otrkārt, kā Jēzus Kristus atklājas pasaulei? Ja jums kādreiz ir radušies šādi vai līdzīgi jautājumi, tad šī rakstu vieta ir viena no tām, kur var atrast atbildi. Jānis lieliski iesāk prologu, kas mums atklāj, ka iesākumā bija Vārds, tas ir Dieva Vārds, kas bija pie Viņa Dieva, caur kuru vēlāk arī pilnīgi viss radās. Jānis rakstot turpina atklāt, ka Vārdam ir arī citas īpašības – “Viņā bija dzīvība”, to pielīdzinot gaismai. Ko Jānis vēlas pateikt, Dieva Vārdu salīdzinot ar gaismu? Viņš cenšas norādīt, ka Dieva Vārdam savā garīgajā spēkā ir tieši tādas pašas spējas aizskart ikkatru cilvēku, kurš to klausās. Gluži kā gaismai ir spēja apspīdēt visus objektus, priekšmetus telpā, kur tā spīd. Jānis mums atklāj, cik spēcīgs ir Dieva Vārds, un kādu spēku Dievs mums, cilvēkiem, ir atstājis. Šī bija pirmā rakstu vietas sadaļa, kur Dievs atklāj savu dabu, būtību Dieva Vārdā.

Tad iesākas šīs rakstu vietas otra daļa, kur Jānis norāda uz to, kā Dievs atklāj Savu Vārdu cilvēkam, un kā cilvēks to nepieņem. Evaņģēlists raksta, ka cilvēki Jēzu neuzņēma. Bet: “Viņš deva tiem varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam”. Noslēdzot Jānis norāda, ka Dieva Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū ar savu godību, kas ir pilna žēlastības un patiesības, tomēr cilvēki to nepieņēma.

Bet, meklējot precīzāku atbildi – kā Dievs cilvēkam atklājas caur savu Vārdu? Vispirms Dievs noteikti cilvēkam atklājas caur rakstīto Dieva Vārdu, kas ir Bībelē. Tā ir vēsturiskas liecības, kā Dievs ir atklājies cilvēkiem caur savu Vārdu agrāk. Piemēram, Miha par Jēzu pravietojot ir runājis: Bet tu, Bētleme Efratā, kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, mūžības pirmlaikos. … Un Viņš stāvēs un ganīs Savu tautu Tā Kunga spēkā un Tā Kunga, sava Dieva, Vārda godībā. Un viņi dzīvos drošībā, jo Viņš kļūs varens līdz pat pasaules galiem. (Mih.. 5:1,3) Lasot Dieva Vārdu šodien, mēs varam gūt spēku no šiem notikumiem, kur Dievs dod cilvēkiem spēku, mieru, drosmi caur savu sacīto Vārdu. Kā arī piedzīvot, kā vārdi, kurus Dievs teica cilvēkiem pirms vairākiem simtiem gadu, mūs uzrunā tieši tādā pašā personīgā un spēcīgā veidā, kā Bībelē minētos cilvēkus, ar kuriem Dievs runāja sen atpakaļ. Tas mums atklāj, ka Dieva Vārdam ir spēja cilvēku uzrunāt cauri laikiem, cauri dažādām situācijām vēl arvien tikpat spēcīgi un transformējoši, kā toreiz, sarakstīšanas brīdī. Viena no Dieva vārda īpašībām ir transformēšana, jeb pārveidošana. Vārds var cilvēku aizskart personīgi un iesākt viņā reformāciju, atgriešanos pie savas būtības sākotnējas formas, kādā Dievs mūs sākumā bija radījis.

Turpinot meklēt atbildi uz jautājumu – kā Dievs cilvēkam atklājas caur savu Vārdu? Mēs varam to meklēt Dieva pirmajos vārdos, kurus viņš teica, radot Pasauli. Jo pirmie vārdi visiem ir īpaši – nereti mammas pieraksta savu bērnu pirmos vārdus. Dieva pirmie vārdi bija ne tikai īpaši, bet tiem bija arī milzīgs spēks. Viņa pirmie vārdi bija: “Lai top gaisma” (1. Moz. 1:3). Šie vārdi bija radīšanas vārdi. Tātad, Dieva pirmā funkcija ir radītājs – Dievs, kurš radīja debesis un zemi, un visu, kas uz tās. Tomēr var rasties jautājums: bet ko vēl radīt, ja viss jau ir radīts? Dievs var radīt kaut ko, kas mūsu sirdī ir miris, vai nekad nav tur bijis – piedošanu, mieru, laimi un ticību. Šo savu funkciju Dievs atklāj Dieva vārdā, bet cilvēkam sniedz ne tikai caur Dieva Vārdu – tā var būt arī lūgšana, kalpošana draudzē, atpūta. Šeit svarīgu lomu spēlē Jēzus.

Tagad mēs meklēsim atbildes uz jautājumu: kā Jēzus atklājās pasaulei? Pirmkārt, Jēzus parādās kā Vārds, kas tapa miesa (Jņ. 1: 14). Jēzus atklājas kā persona, par kuru bija pravietots Vecajā Derībā, kļuva par reāli darbojošos cilvēku un Dievu vienā ķermenī. Kristus nākšana pasaulē apliecina Dieva Vārda uzticamību. Citiem vārdiem, Jēzus atklājas kā daudzu Vecās Derības pravietojumu piepildījums. Kristus atklājas kā patiess Dievs un patiess cilvēks. Mums tas nozīmē to, ka Jēzus bija vienīgais, kurš uz Zemes spēja būt patiesi labs, nevienam nenodarot ļaunu pēc būtības, un nepārkāpjot Dieva baušļus. Viņš pats par sevi teica: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība” (Jņ. 14:6). Viņš kā Dievs nekļuva par ceļu, kas citiem savā lepnumā rādīja uz debesu valstību, viņš kalpoja kā ceļš, kā dzīvība pazemībā. Jēzus nebija no tiem, kas cilvēkiem atteica atbildes pat uz vienkāršiem jautājumiem, piemēram, kā lūgt? Kristus sniedza atbildi un neatraidīja nevienu, kuram bija kāds jautājums. Sevi viņš atklāj citviet, sakot: “visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jņ. 14:13). Jēzus atklājas kā izpalīdzīgs draugs. Viņa mīlestība ir tik liela – pat mums, grēciniekiem, Viņš piešķir šo lielo godu pasludināt savu atnākšanu, savu Vārdu! Cik dāsns ir Jēzus savā žēlastībā! Cik daudz no viņa mēs varam mācīties kā būt taisnīgam, pretimnākošam, mīlošam, iejūtīgam. Tāds Jēzus mums atklājās Dieva Vārdā, un tāds viņš var atklāties arī šodien.

Noslēdzot, mēs varam arī šodien piedzīvot, kā Jēzus ienāk mūsu sirdī un ienes sevi mūsos. Savu mīlestību, iejūtību, taisnīgumu – to mēs visvieglāk varam pieredzēt lūgšanā. Ja Svētie Raksti var būt mums nepieejami, tad lūgšanas adresāts vienmēr ir pieejams. Lūgsim Dievu, lasīsim Dieva Vārdu un pieredzēsim, kā Viņš rada mūsu sirdīs pārmaiņas! Āmen!