“Dievs ir mūsu patvērums”, 22.mar.2020. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 46:2–12; Ef 5:8–14; Jņ 9:1–41

“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.” (Ps 46:2)

Kad es biju bērns, naktī, kad man bija bail un biju viens pats savā tumšajā istabā, es ietinos savā mīļākajā segā un dziedāju “Nu es gribu gulēt iet”[2], lūdzu Tēvreizi un gāju gulēt, zinādams, ka debesu Tēvs ir nomodā par mani.

Psalmists 46. psalmā izsaka līdzīgu domu: “Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils!” (Ps 46.8). Dievs – debesu pulku Dievs ir ar mums. Viņš ir mūsu stiprā pils. Tā ir mierinoša un stiprinoša doma šajā un visos laikos – Dievs mūs nekad neatstās.

Jēzus teica to pašu, pirms Viņš uzkāpa debesīs. “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes… Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt 28:18,20). Redziet, ir divi apsolījumi Jēzus teiktajā. Pirmais, ka Viņam ir visa vara. Viņš visu pārrauga. Viņš visu zina. Viņš ir visuvaldītājs. Nekas nenotiek bez Viņa ziņas, kā Viņš pats saka: “Visi jūsu galvas mati ir saskaitīti” (Lk 12:7). Ja Viņš valda pār visu, tad mums nav par ko raizēties. Kā skan svētdienas skolas dziesmā: “Čiv, čiv, čiv, čiepst mazais zvirbulis, man ir viss, nekas nav pietrūcis. Laimīgs esmu, priecīgs esmu, Dievs par mani rūpējas![6] Tas ir pirmais un primārais apsolījums un mierinājums, ka Viņš pār visu valda.

Otrais apsolījums ir, ka Viņš mūs neatstās. Viņš ir ar mums līdz pasaules galam. Viņš ir sūtījis savu Svēto Garu, kas mūsos mājo, kas liek mums saukt “Aba, Tēvs!” (Rm 8:15). Caur Kristus upuri pie krusta Viņš mūs ir darījis par Dieva bērniem un mantiniekiem. Pāvils par šo noslēpumu saka: “Ko lai mēs par to sakām? Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad Viņš, kas savu paša Dēlu nav saudzējis, bet atdevis Viņu par mums visiem, līdz ar Viņu nedāvās mums visas lietas?” Tas ir drošs apsolījums – Dievs mūs nav atstājis un neatstās.

Tas ir īpaši svarīgi šobrīd to atcerēties un nesākt celt paniku. Dievs ir tepat. Viņš nav pazudis. Viņš joprojām valda savā tronī. Mēs varbūt jūtamies līdzīgi mācekļiem laivā, kad jūrā sacēlās vētra, nezinādami, kas notiks un kā, bet Kristus ir ar mums, mūsu sirdīs un mūsu savstarpējā mīlestībā. Viņš ir te.

Kāds var vaicāt, ja Dievs ir visuvaldītājs, kādēļ notiek šādas epidēmijas? Tas skar jautājumu par ciešanām, ko no šīs puses mūžībai ir grūti atbildēt. Svarīgākais, ko atcerēties un sevišķi uz ko mūsu prātu vērst šajā Gavēņa laikā, ir, ka Kristus cieta miesā mūsu dēļ. Viņš arī cieta. Kristus nenovērsa savu vaigu nost no ciešanām, bet gāja tām cauri, panesa tās tāpat, kā mēs dažkārt panesam ciešanas. Viņš cieta par un ar mums. Kad mums ir kāda nasta un mums ir grūti, vai mums ir bail, vai esam noraizējušies par to, kas notiks, tad ziniet – Kristus ir ar mums un staigā mums līdzās.

Mārtiņš Luters sarakstīja mūsu baznīcas himnu “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils”[8], kas balstīta uz 46. psalmu, kad viņš piedzīvoja daudz draudus un grūtības savā dzīvē, bet viņš zināja, ka Dievs ir viņa stiprā pils, vieta, kur glābties bēdu laikā.

Briesmas draud tam, kas atstāj šo drošo pili. Mēs varam iekrist bailēs un neticībā, atstādami šo pili, vai mēs varam būt pārdroši un ignorēt veselo saprātu, staigādami visapkārt, it kā epidēmijas vispār nebūtu. Tā darot, mēs grēkojam pret sevi un saviem tuvākajiem. Jēzus Marka evaņģēlijā teica, ka ticīgie pacels čūskas rokās un dzers indi (Mk 16:17), un ir radušās dažādas sektas, kas tiešām to praktizē, bet tas nenozīmē, ka tas ir jādara, lai pierādītu savu ticību. Jēzus arī teica: “Tev nebūs Dievu, savu Kungu, kārdināt” (Lk 4:12). Ievērot valstī noteiktos ierobežojumus nav pretrunā ar ticību. Mēs varam un mums vajag lūgties Dievu, mūsu stipro pili savās mājās par slimajiem, par veselajiem, par medicīnas darbiniekiem, par Baznīcu, par valsti, zinot to, ka Dievs mūs nav ne atstājis ne pametis, bet ir tepat ar mums un mūsos.

Tādēļ esiet droši, ietinieties savā mīļākajā segā, lasiet kādu labu grāmatu vai skatieties kādu labu filmu un lasiet Dievvārdu un lūdzieties, jo Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Āmen.

Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.  Āmen.

[2] Dz.grāmata 564.

[6] https://www.dziesmas.lv/d/Skatieties_uz_putniniem_-_Adventistu_dziesmu_gramata_-_mac-Janis_Birzins_-_Janis_Birzins/12274

[8] Dz.grāmata 425.