“Gavēnis”, 06.mar.2019. (K.Zikmanis)

“Bet, kad tu gavē…” (Mt 6:17)

Šodien ir Pelnu diena. Šodien sākas Gavēņa laiks. Nākamās 40 dienas būs sagatavošanās laiks Lieldienām. Mēs sagatavosim mūsu sirdis, atcerēdamies Jēzus Kristus ciešanas un nāvi. Mēs sagatavosim mūsu sirdis Viņa augšāmcelšanās un uzkāpšanai debesīs. Mēs sagatavosim mūsu sirdis, gaidot uz Viņa atnākšanu godībā.

Kā mums vajag sagatavoties? Ko mums vajag sagatavot? Kāpēc mums vajag sagatavoties?

Sāksim no otra gala. Kāpēc mums vajag sagatavoties? Kāpēc Jēzum bija jācieš un jāmirst pie krusta? Jo mēs esam grēcinieki. Mēs neesam grēcinieki, tāpēc, ka mēs grēkojam, bet otrādi: mēs grēkojam, tāpēc, ka mēs esam grēcinieki. Tomēr, mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, un esam dārgi Viņa acīs un Viņš mūs mīl, tāpēc Jēzus: “bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes 53:5). Jēzus mira pie krusta par mūsu grēkiem. Jēzus tika ievainots, un Viņam bija uzlikts mūsu sods. Viņš cieta to, ko vajadzētu izciest tev un man. Mums ir vajadzīgs laiks pārdomām un lūgšanām, lai to saprastu. Tāpēc vajag sagatavoties.

Ko mums vajadzētu sagatavot? Mūsu sirdis. Bet ko tas nozīmē – sagatavot savu sirdi? Psalmos ir teikts: “Tas Kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts” (Ps 34:19). Kad mēs skatāmies uz sevi caur bauslības spoguli, ko mēs redzam? Kaut ko labu un tīkamu Dievam? Sagatavota sirds ir sirds, kas gatava redzēt savus trūkumus un grēkus Dieva priekšā, un par to ir salauzta, par to ir satriekts un noskumis prāts. Vecos laikos cilvēki sēdēja pelnos, uzvilka sēru drēbēs, un gavēja, lai lūgtu piedošanu no Tā Kunga, kad viņi ieraudzīja savus grēkus. Gavēņa laiks ir laiks, lai pievērstu uzmanību mūsu rīcībai un salīdzinātu mūsu dzīves ar Dieva baušļiem. To mums vajadzētu darīt ikdienā, bet šajā laikā mēs tai pievēršam īpašu uzmanību. Kāds mācītājs reiz teica, ka katrs grēks ir kā vēl viena nagla, ko mēs iesitam Kristū; katrs grēks ir kā vēl viena rēta Kristus miesā. Ja Dievs ir tuvu tiem, kam ir salauztas sirdis un noskumis prāts, vai nav vērts salauzt mūsu cietās sirdis ar bauslības pātagu, un noskumt par tiem grēkiem, kas “ievaino” Kristu no jauna?

Kā mums vajadzētu sagatavoties? Jēzus mums māca: “Kad tu gavē…” Jēzus neteica, “ja tu gavē…” jeb “tu drīksti gavēt…” bet “Kad tu gavē.” Gavēnis ir labs veids sagatavot mūsu sirdis grēku nožēlai. Gavēnis ir atteikšanās no kaut kā, lai pievērstu vairāk uzmanības lūgšanai un labdarībai. Mēs varam atteikties no kādas maltītes, lai tās vietā laiku veltītu lūgšanai. Mēs varam atteikties no kādiem gardumiem, lai valdītu pār mūsu iekārei. Mēs varam atteikties no televīzijas vai datora, lai tās vietā laiku veltītu Bībeles lasīšanai. Mēs varam atteikties no kādas aktivitātes, lai tās vietā palīdzētu diakonijas darbā vai labdarībai. Ar visu šo mēs nenopelnām neko Dieva priekšā – bet ar visu šo mūsu sirdis paliek mīkstākas un maigākas un mums ir vieglāk ieraudzīt savus grēkus un trūkumus Dieva priekšā un atzīst savu pilnīgu atkarību no Dieva. Kad mēs tos redzam, tas mūs ved pie grēku nožēlas, kas ved mūs tuvāk Dievam. Jo apustulis Pēteris mums saka “Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus” (2Pēt 1:4)proti, grēku piedošanu. Jēzus mums saka: “Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums tiek izlietas” (Lk 22:20). Grēku piedošana salīdzina plaisu starp mums un Dievu un ir brīva dāvana mums, kas tiek maksāta Kristus krusta nāvē.

Gavēņa laiks nav domāts, lai vestu mūs izmisumā. Ja mēs domājam, ka ar saviem spēkiem mēs varam sevi šķīstīt un labot, tad šis laiks tiešam varētu šķist drūms. Bet atcerēsimies, ka Gavēņa laiks ved mūs pie krusta, kur mēs ieraudzītu, cik dziļi Dievs mūs ir mīlējis, mirdams mūsu vietā. Gavēņa laiks ved mūs caur krustu uz Lieldienām, kad tas pats Jēzus, kurš nomira mūsu dēļ, augšāmcēlās no nāves saitēm, lai dāvātu mums jaunu dzīvību Viņā.

Gavēņa laiks ir sagatavošanās laiks. Gavēņa laiks ir cerību laiks, jo mūsu cerība nav mūsos, bet gan tajā, ko Jēzus pats darīja mūsu dēļ. Lai Dievs svētī mūsu sagatavošanās Gavēnī. Āmen.