“Gavēnis – Jauns sākums”, 22.feb.2023. (K.Zikmanis)

Teksti: Jl 2:1-2,12-17; 2Kor 5:20-6:2; Mt 6:1-6,16-21

“Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu!” (2Kor 5:20b)

Mūsu Dievs ir tāds, kas dara vecas lietas jaunas, dod spēku nogurušajiem, atjauno novārgušos, kas dod jaunu sākumu tiem, kas paļaujas uz Viņu. Vairāki Bībeles panti šo patiesību apstiprina: “Es zinu savus nodomus, ko Es jums esmu iecerējis, saka Kungs, miera nodomus, ne ļaunus – Es došu jums nākotni un cerību!” (Jer 29:11), un “Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, un redzi – viss tapis jauns” (2Kor 5:17), un “Kunga žēlastība nebeidzas, nav galā Viņa žēlsirdība, tās ir jaunas ik rītu, liela Tava uzticība!” (Rdz 3:22-23). Baznīcas gads atspoguļo šo patiesību, sevišķi šodien – Pelnu dienā, kad mēs esam aicināti atkal no jauna saņemt izlīgumu ar Dievu caur Kristu, mūsu Kungu. Pelnu trešdiena un Gavēnis ir dāvana, kad mēs varam no jauna nodoties Kungam un Viņa žēlastībai. Ja mēs raudzīsimies uz Gavēni šādi, ka tā ir iespēja atjaunoties savā garā, nevis nasta, ko vilksim līdz Lieldienām – lai sevi šķīstītu un darītu labāku, tad mēs iegūsim vairāk no Gavēņa prakses un disciplīnas. Atgriešanās un atjaunošanās galu galā ir Svētā Gara darbs mūsos.

Bieži cilvēki domā par sevis pilnveidošanu kā par kaut ko, kas mums jādara savā spēkā. Apustulis Pāvils savukārt izceļ faktu, ka pestīšana ir Dieva iniciatīva, un ka Dieva žēlastība jau darbojas mūsos. Kā Luters atgādina “Es ticu, ka es ar paša spēku un prātu nevaru uz savu Kungu Jēzu Kristu ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars caur evaņģēliju mani ir aicinājis.” Ticība Kristum ir Dieva darbs mūsos. Mūsu darbs ir ļauties Dieva žēlastībai Vārdā un Sakramentā padarīt mūs pilnīgākus.

Vārdi šodienas liturģijā “Piemini, ka tu esi pīslis un pīšļos tu atgriezīsies!” ir atgādinājums par mūsu nespēku. Tā ir daļa no lāsta, ko saņēma Ādams Ēdenes dārzā, kad krita grēkā. Dievs sacīja:

Nolādēta lai tevis dēļ zeme,
mokās tu no tās ēdīsi
visas dienas, kamēr dzīvosi!
Tev sadīgs no tās ērkšķi un dadži,
un tu ēdīsi lauka stādus!
Sava vaiga sviedros tu ēdīsi maizi,
līdz tu atgriezīsies zemē,
no kuras tu esi ņemts,
jo pīslis tu esi,
un pīšļos tu atgriezīsies!

Dievs teica šos vārdus. Tie ir smagi vārdi. Grūti vārdi. Skarbi vārdi. Bet patiesi vārdi. Mēs esam pīšļi. Dievs to zina. Mēs esam bezspēcīgi kārdinājuma un grēku priekšā. Kristus pats teica, ka cilvēka “gars ir apņēmīgs, bet miesa vāja” (Mt 26:41; Mk 14:38). Šī patiesība ir redzama katru gad’ no jauna, kad Gavēņa sākumā baznīcēni ir apņēmības pilni – bet kā būs Gavēņa beigās? Tādēļ Jēzus iedrošināja mūs, apsolīdams: “Es lūgšu Tēvu, un Viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek, un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, Es nākšu pie jums” (Jņ 14:16-18).

Tādēļ es atkārtoju: pestīšana un svētdarīšana mūsos ir Svētā Gara darbs, ko Dievs veic caur žēlastības līdzekļiem – Vārdā un Sakramentā. Mūsu darbs ir ļauties Dieva žēlastībai, jeb kā Pāvils to saka: “Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu!” Dāvanu saņemšana ir pasīvs darbs – vien izstiep rokas un pieņem. Bet dāvanu saņemšana nav neaktīvs vai inerts darbs. Tas prasa no mums uzmanību. Tas prasa no mums gatavību līdzi darboties Dieva žēlastībai mūsos, vērību ieklausīties Dieva balsī, drosmi sekot Dieva gribai un pastāvību atteikties no tā, kas mūs attur no Dieva žēlastības.

Visas garīgās disciplīnas – gavēšana, lūgšana, bibliska meditēšana un žēlsirdības darbu darīšana ir vienīgi rīki, nevis pašmērķi. Tie dara mūs pieejamus Dieva žēlastībai, un liek mums atgriezties pie Dieva žēlastības, jo bez Viņa žēlastības mēs nenieka nespējam darīt.

Ieklausīsimies vēlreiz lasījumā un pārdomāsim, uz kurieni Dieva žēlastība aicina mūs: mani, tevi šodien? Ko Dievs vēlas no tevis šai Gavēņa laikā?

Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! Viņu, kas grēku nepazina, Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā taptu par Dieva taisnību. Mēs, Viņam līdzi darbodamies, aicinām jūs nebūt tādiem, kas velti saņēmuši Dieva žēlastību. Jo Viņš saka:

Savas labvēlības laikā Es tevi uzklausīju
un glābšanas dienā Es nācu tev palīgā.

Redzi, tagad ir Dieva labvēlības laiks, redzi, tagad ir glābšanas diena.

Lai šī Pelnu trešdiena un Gavēņa laiks būtu kā dāvana, kad mēs varam no jauna nodoties Kungam un Viņa žēlastībai. Āmen.