“Jēzus vārds”, 2.jan.2019. (K.Zikmanis)

“Un, kad pienāca astotā diena, kurā bērniņu vajadzēja apgraizīt, Viņam deva vārdu Jēzus, kā Viņu eņģelis bija nosaucis, pirms Viņš vēl bija ieņemts mātes miesās.” (Lk 2:21)

Veids, kā vecāki izvēlas sava bērna vārdu, mēdz būt dažādi. Daži nosauc bērnu tēva vai vectēva, mammas vai vecmāmiņas vārdā. Citi izvēlas starp tā laika populārākajiem vārdiem. Un vēl citi meklē vārdu ar nozīmi, ar cerību, ka šī vārda īpašības raksturotu jaunpiedzimušo. Droši vien ir arī citi veidi, kā vecāki tikuši pie bērna vārda, bet gandrīz bez izņēmuma varu teikt, ka viena no atbildīgākajām lietām vecākiem ir meklēt pareizo vārdu bērnam.

Stāsts, kā Jēzus tika pie sava vārda, ir nepierasts, pat brīnumains. Eņģelis Gabriēls apciemoja Jaunavu Mariju, lai pasludinātu vēsti, ka viņa taps grūta, dzemdēs Dēlu un dos Viņam vārdu Jēzus. Pravieša vārdos ne vien Bērns mums ir dzimis, Dēls mums ir dots (Jes 9:5), bet Bērna vārds arī no debesīm nācis. Jāzepam un Marijai nebija pašiem jāizdomā vārdu jaunpiedzimušajam, bet Bērna vārds, tāpat kā pats Bērns, tika dots.

Vārda nozīme ir būtiska. Vārds Jēzus, kā mēs to pazīstam, ir cēlies no grieķu valodas Ἰησοῦς’ (Īesūss), kas savukārt ir cēlies no ebreju valodas ישוע‎ (Ješua).

Ebreju valodai ir tāda īpatnība, ka cilvēku vārdiem ir sava nozīme. Katrs vārds ir kā raksturojums vai vēstījums. Piemēram, Vecās derības pravieša vārda “Jesaja” tulkojums būtu “Dieva pestīšana”. Ir vērā ņemami, ka tas ir tas, par ko Jesaja visvairāk rakstīja, par Dieva pestīšanu. Ķēniņa Dāvida vārdu var tulkot kā “mīļotais”. Mēs atceramies, ka viņš bija Dieva mīļotais, kas pēc Dieva atziņas bija “vīrs pēc Mana [Dieva] prāta, kas darīs visu Manu [Dieva] gribu” (Apd 13:21). Vārds Jānis, ebrejiski יוֹחָנָן (Johanan), nozīmē “Dievs ir žēlīgs”. Kas parādās Jāņa Kristītāja kalpošanā, sludinot kristību uz grēku piedošanu? – Dieva žēlastība ūdenī. Vārdi Bībelē spēlē svarīgu lomu cilvēku dzīvē.

Ko tad vārds Ješua nozīmē? Tas sastāv no diviem vārdiem: “Je”, kas ir Dieva apzīmējums; un “šua”, kas nozīmē glābt, pestīt. Kopā saliekot, tas nozīmē “Dievs glābj” vai “Dievs atpestī”. Jēzus vārdā ir aprakstīta Viņa misija un Viņa sūtība. Jēzus ir Dievs, kas glābj.

Jēzus vārds sevī satur sava Tēva vārdu יהוה (Jahve). Viņa vārds norāda uz to, no kurienes Viņš ir nācis, no Tēva debesīs. Līdzīgi kā cilvēkiem ir uzvārdi, kas norāda radniecību, tā Jēzus vārds nosaka, kas Viņš ir attiecībā uz Tēvu.

Jēzus vārds arī satur Dieva nodomu attiecībā uz mums. Viņš vēlas mūs glābt, atpestīt. Glābšanu var saprast, kā glābšanu no mežonīga ugunsgrēka vai no grimstoša kuģa. Jesajas vārdiem “Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu ar tevi, un cauri upēm, tās tevi neaizraus, kad caur uguni iesi, tu nesadegsi, liesma tevi neapsvilinās!” (Jes 43:2). Dievs ieiet briesmās, un izvelk mūs no tām, lai mēs būtu drošībā. Atpestīšanu var saprast, kā atpestīšanu no ļauna, lai velnam un viņa dēmoniem nebūtu varas pār mums. Viņš to dara nesavtīgi, vienīgi savas žēlastības dēļ, kas neatmaksā pēc nopelna, bet apbalvo savā lielajā mīlestībā.

Kaut vārds Ješua bija populārs vārds tanī laikā, jo tautā valdīja ilgas pēc Dieva glābšanas un atbrīvošanas no Romas jūga, Dievs sūtīja eņģeli, lai dotu tieši šo nozīmīgo vārdu Jēzum. Viņa vārds ir pravietisks, jo tas mums atklāj Dieva prātu, tas mums atklāj Dieva nodomu. Jo ja par to padomā, katrs, kas sauc Viņa vārdu—Jēzu, neapzināti sauc pēc Dieva palīdzības. Tas ir ļoti nozīmīgi, jo, izsakot Viņa vārdu, mēs piesaucam arī Viņa misiju pie mums. Lūdzot “Jēzus”, mēs sakām “Dievs glāb [mani]!” Lūgšanas Jēzus vārdā tad pieņem dziļāku nozīmi, zinot, ko Viņa vārds nozīmē.

Ar gudru domu Baznīca ir likusi pieminēt Jēzus vārdu tieši gada sākumā, lai šis gads būtu Viņa svētīts. Iesākot jaunu gadu, lai mūsu domas saistās pie Jēzus vārda, un to, kas Viņš ir – Dievs, kas glābj. Āmen.