“Kristus balss psalmos”, 25.05.2022. (K.Zikmanis)

Teksti: Ps 7; Ef 1:1–10; Mt 22:41–46

“Tas Kungs sacīja uz manu Kungu: sēdies pie Manas labās rokas, tiekāms Es lieku Tavus ienaidniekus par pameslu Tavām kājām.” (Mt 22:44)

Ir interesanti šodien, ka Jēzus pierāda savu dievišķumu, lietojot psalmus. Es to saku, jo bieži ir dzirdēts, ka psalmi ir ļoti cilvēciska grāmata. Tas ir tāpēc, ka daudzas no lūgšanām psalmos runā tieši par cilvēciskām emocijām un situācijām, un ka nav tāda cilvēciska emocija vai situācija, par ko netiek runāts psalmos. Psalmi ir kā spogulis, kas atspoguļo to, ar ko cilvēki saskaras dažādos posmos savā dzīvē.

Šis viss ir patiess, bet tikai pa daļai. Es saku pa daļai, jo lai saprastu psalmus, kaut tie runā par cilvēcīgām emocijām un situācijām, ir jāskatās dziļāk. Jo cilvēciskums, kas atrodas psalmos, neatrod savu pamatu vispārīgā cilvēciskuma pieredzē. Psalmi nav cilvēciska grāmata tādā pat līmenī, kā teiksim, Iliāda un Odiseja ir cilvēciska, vai Uguns un nakts ir cilvēciska, vai Mērnieku laiki ir cilvēciski. Ir taisnība, ka šīs grāmatas runā par cilvēka emociju gammu, viņa morālo brīvību, viņa pienākumiem un viņa likteni. Psalmi arī par to runā. Bet ir svarīgi uzsvērt, ka psalmi ir daudz dziļāki gan cilvēciski, gan teoloģiski.

Cilvēciskums psalmos ir balstīts Kristus iemiesošanā. Psalmi nav cilvēciski tikai tāpēc, ka tie runā par cilvēku vispārīgā veidā, bet tāpēc, ka tie runā par Kristu. Pamata balss šinī grāmatā nav tikai “cilvēks”, bet “Tas Cilvēks”. Lūdzot kopā ar psalmiem, nenozīmē dalīties emocijās ar Dāvidu, Asafu vai kādu no citiem inspirētiem autoriem. Teoloģiskā ziņā šo cilvēku balsis ir sekundāras. Pamata balss psalmos ir Jēzus Kristus balss, kas ir vienīgais “starpnieks starp Dievu un cilvēkiem” (1Tim 2:5). Pareizais veids, lai lūgtu psalmus, ir uz šī pamata – uz nedalāmās savienības starp Kristus divām dabām – Dievišķās un cilvēciskās.

Nav pārsteidzoši, ka laiku-pa-laikam mēs uziesim dažas domas psalmos, kuras ir grūti savienot ar mūsu pieredzi. Nav tālu jāmeklē, lai atrastu dažas rindiņas, kuras vienkārši nav iespējams cilvēkiem lūgt.

Septītais psalms ir piemērs. “Kungs, mans Dievs, ja es darījis to – ja manas rokas nesušas ļaunu, ja es atmaksājis labu ar ļaunu vai naidnieku aplaupījis aplam, tad lai pretinieks vajā mani un panāk, lai manu dzīvību iemin zemē, lai mani pamet pīšļos!” (Ps 7:4-6). Kurš ar tīru sirdsapziņu varētu teikt, ka viņam ir šāda tikumiska nevainība, kas tiek minēta šajā psalmā? Tam, kas lūdz šo psalmu, ir šķīstas rokas un neaptraipīts prāts. Cilvēks, kura sirdsapziņa neatrod neko, kas var viņu vainot. Psalma balss ir tāda, par ko Pēteris runāja, “Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu Viņa mutē.” (1Pēt 2:22)

Šis psalms ir izcils piemērs par Kunga pestījošām ciešanām netaisno rokās. Rindu pēc rindas mēs lasām pieaugošu ciešanu stāsta drāmu. Tas apraksta Klusās nedēļas notikumus dienu pēc dienas: oficiālo sazvērestību pret Kunga dzīvību un pieaugošo spriedzi, kad Viņš ikdienas atsita naidīgu pratināšanu, Viņa svaidīšanu ar eļļu, lai sagatavotu Viņu bērēm, un kukulis, ko pieņēma Jūdas, lai nodotu Viņu saviem ienaidniekiem, saspringto atmosfēru, kad Viņš mazgāja savu draugu kājas un identificēja savu nodevēju, garo nakti lūgšanās dārzā un asins sviedrus, iztiesāšanu augstā priestera mājā un Pētera trīskārtējo noliegumu, pļaukāšanu un spļaudīšanu sejā, un ņirgāšanos karapulka priekšā, stādīšanu gļēvā Pilāta priekšā un pazemošanu cietsirdīgā Hēroda priekšā svārstīgā pūļa priekšā, kuri vēlas atlaist Barabu, nevis Jēzu, nežēlīgu pātagošanu un kronēšana ar ērkšķiem, krusta nešanu, kad Jēzus mierināja raudošās sievietes, viņa izģērbšanu un drēbju dalīšanu, naglu dzīšanu viņa rokās un kājās, un Viņa piedošanu saviem pāridarītājiem, Viņa brutālo karāšanos pie krusta, Viņa slāpes, agoniju un visbeidzot Viņa nāvi.

Šī ir pareizā vieta un veids lasīt šo psalmu un daudzus citus. Tie raksturo, kā cilvēces vienīgais taisnais cilvēks cieta un mira, lai samaksātu par mūsu grēkiem. Lūgt šo psalmu pareizi nozīmē ieiet Kunga domās, kā tās attiecas uz Viņa pestījošām ciešanām. Šis psalms un tam līdzīgi, neizsaka mūsu personīgās jūtas vai emocijas, bet liek saprast kaut daļu no Viņa.

Lai Dievs dod, ka mēs varam atrast šos psalmus un lūgt tos kopā ar Kristu, lai labāk saprastu mūsu pestīšanas cenu. Āmen.