“Kristus dāvanas”, 6.jan.2019. (K.Zikmanis)

Kad piedzimst bērns, tas ir liels notikums kā ģimenei, tā radiem, draugiem un paziņām. Tuvinieki mēdz nest dāvanas jaunpiedzimušajam. Lietas, kas vajadzīgas un nepieciešamas – zeķītes, sedziņas, džemperīšus u.t.t. Varbūt kāds atnes puķes mammai vai kādu konjaka pudeli tēvam. Mēs varam iedomāties, ko parasti dāvina, kad bērns ir piedzimis. Bet dāvanas, ko atnesa trīs gudrie, ir neparastas un, ja par to padomā mūsu acīm skatoties, dīvainas. Kāpēc atnes bērnam zeltu, vīraku un mirres? Apskatīsim sīkāk Zvaigznes dienas notikumu.

Pirmkārt ir jāsaprot, ka šis nav nekāds parasts bērns. Kā jau sen bija pravietots, Viņš ir Dieva Dēls, dzimis kā Mesija no Jaunavas. Viņa piedzimšana bija neparasta, brīnumaina. Eņģelis piestājās pie Jaunavas Marijas un sludināja, ka viņa dzemdēs Dēlu un sauks Viņu vārdā Jēzus. Eņģelis sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visuaugstā spēks tevi pārklās, tādēļ arī, kas dzims, būs svēts un tiks saukts – Dieva Dēls” (Lk 1:35). Uz šo neparasto vēstījumu Marija teica, ka viņa ir Tā Kunga kalpone, lai notiek pēc Dieva prāta. Un tā, atvērta Svētā Gara darbam, Marija kļuva par instrumentu, caur kuru Dieva Dēls ienāca pasaulē. Vai mēs esam atvērti Svētajam Garam, lai Viņš var veikt savu darbu pasaulē caur mums? Ir svarīgi būt atvērtiem, jo Dievam ir plāns, kā mūs lietot Viņa valstības vairošanā.

Kas vēl bija brīnumains ar Jēzus piedzimšanu? Eņģeļi piestājās pie ganiem un pasludināja prieka vēsti, ka Pestītājs dzimis Bētlemē. Tas, ka eņģeļi var pavēstīt par Pestītāja piedzimšanu, šķiet, pašsaprotami – Dievs vēlētos, lai cilvēki zinātu par šo svarīgu notikumu. Bet veids, kā Viņš to dara, ir atkal neparasts. Eņģeļi nav sūtīti pie zemes augstmaņiem vai dižciltīgajiem, bet pie ganiem – tiem, kas dzīvo sabiedrības nomalē, varētu teikt, pavisam parastiem cilvēkiem. Ja Dievs izvēlas pateikt savu pestīšanas vēsti tik parastiem cilvēkiem, kas liedz Viņam to pavēstīt mums un līdzīgi ganiem, caur mums citiem?

Daudz, kas bija saistīts ar Jēzu dzīvi, bija pravietojumu piepildījums. Kad atnāca trīs gudrie pie Hēroda, lai vaicātu, kur jaunpiedzimušam Ķēniņam būs piedzimt, priesteri atbildēja “Jūdejas Betlēmē, jo Kungs caur pravieti ir sacījis: un tu, Betlēme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā starp Jūdas galvenajām pilsētām, jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs manu tautu – Israēlu” (Lk 2:5-6). Priesteri un rakstu mācītāji zināja, kur Jēzum bija jāpiedzimst, jo viņi zināja rakstus. Viņus arī satrauca trīs gudro ierašanās, jo lasām “To dzirdējis, ķēniņš Hērods ļoti uztraucās un visa Jeruzāleme līdz ar viņu” (Lk 2:3). Kādēļ trīs gudro ierašanās izraisītu tādu satraukumu? Jo tas arī bija pravietots, kā dzirdējām Jesajas grāmatā: “Tautas nāks pie Tavas gaismas un ķēniņi – pie Tava lēkta gaismas” (Jes 60:3). Te ir atnākuši ķēniņi no austrumu zemes, lai ieraudzītu Jēzus gaismu tieši, kā pravietots, bet Jēzus tautas augstmaņi nevēlas to ieraudzīt, vai pie tā nākt. Vai ir kas tāds, kas stāv ceļā starp mani un Kristu, ka es neieraugu Viņa brīnišķīgo gaismu?

Kad gudrie atnāca pie Jēzus, tie nokrita ceļos un Viņu pielūdza. Viņi saprata, ka ir kas neparasts ar šo Bērniņu. Viņi nezināja par Jaunavu, par eņģeļiem vai par ganiem, bet veids, kā viņi tika vadīti pie Jēzus apliecināja, ka Jēzus ir īpašs Bērns. Tā šie trīs gudrie var simbolizēt mūs, nākušus no tālienes, lai pielūgtu jaunpiedzimušo Ķēniņu.

Tad tie atvēra savas lādes un pienesa zeltu, vīraku un mirres. Dīvainas dāvanas, ko nest bērnam. Ko lai bērns dara ar zeltu, vīraku un mirrēm? Ne tās Viņu sasilda, ne Viņš ar tām var spēlēties, ne ēst. Kāpēc tieši šādas dāvanas? Jesaja atkal dod mums atbildi: “Tev būs kamieļu bariem vien, kamielēni no Midjānas un Ēfas; tad nāks no Šebas – nesīs zeltu un vīraku, slavēs Kungu un sludinās!” (Jes 60:6). Vēl kāds pravietojums piepildīts ar trīs gudro ierašanos. Viņi paši to nezināja, bet caur viņiem Raksti tika piepildīti.

Pravietojums saka, ka dāvanu nesēji slavēs Kungu un sludinās. Ko viņi sludināja? Bībelē nav ierakstīti nekādi vēstījumi no viņiem. Bet ja pašas dāvanas nes vēsti?

Zelts ir karaliska dāvana. Zelts simbolizē karaļa godību un varu. Nesot zeltu Jēzum, trīs gudrie pavēstī, ka Viņš ir Ķēniņš, kaut piedzimis zemos apstākļos. Nesot ziedojumus, mēs līdzināmies trīs gudrajiem, kad viņi pienesa zeltu Kristum.

Vīraks ir viela, ko lieto priesteri, nesot tautas lūgšanas Dievam. Dodot vīraku Jēzum, trīs gudrie saka, ka Viņš ir mūsu augstais priesteris, kas stāv kā vienīgais vidutājs starp mums un Dievu. Nesot mūsu lūgšanas Kristum, atklāsmes grāmata raksturo to kā vīraku, kas paceļas pie Dieva troņa.

Mirres ir eļļa, ko lieto mirušo svaidīšanā. Šī dāvana vēsta par Kristus nāvi mūsu dēļ. Kur mūsu dzīvē mums ir vairāk jānomirst sev, lai Kristus dzīve vairāk ieplūstu mūsos?

Trīs gudrie piepildīja pravietojumus par Jēzu, kad viņi atnāca ar savām dāvanām. Lai Dievs dod, ka mēs arī varam būt atvērti Svētajam Garam un pienest Kristum savas dzīves, ka dāvanas Viņam. Āmen.