“Naines atraitnes mācība”, 17.okt.2018. (K.Zikmanis)

“Jēzus teica: “Neraudi!” Pienācis klāt, viņš aizskāra zārku; nesēji apstājās, un viņš sacīja:”Jaunekli, es tev saku, celies augšā!” (Lk 7:14)

Uz pirmo acu skatienu, šī Rakstu vieta stāsta par Jēzus spēku atgriezt mirušos no nāves. Bet ir dziļāka jēga un nozīme. Ir trīs lietas, ko vēlos apskatīt šajā Rakstu vietā. 1) Ko šis notikums nozīmē atraitnei; 2) Ko tas parāda par Jēzu; 3) Ko, tas viss nozīmē mums.

1) Ko šis notikums nozīmē Naines atraitnei? Ja domājam par atraitnēm, pirmais kas nāk prātā ir, ka viņas ir vienas. Tas mūsos izraisa empātijas sajūtu – mēs jūtām līdzi, ka viņām vairs nav vīra, un liek atcerēties, ka arī ir vientuļas. Tas ir viens aspekts – emocionāli.

Bet ir vēl – ekonomiskais. Mūsdienu kontekstā varbūt viņas saņem pensiju vai kādu pabalstu, bet senajā pasaulē atraitnes bija pilnīgi atkarīgas no sabiedrības, no ģimenes, un it sevišķi no dēlu labvēlības, jo tajā laikā nebija cita veida atbalsta.

Dievs pavēl mums rūpēties par atraitnēm un bāreņiem, tāpēc ka viņi ir sabiedrības vis neaizsargātākie. Lūkas tādēļ iekļāva šo sīko detaļu: “redzi, iznesa kādu mirušo, mātes vienīgo dēlu un viņa pati bija atraitne.” Tas ir ļoti bēdīgi, ka sieviete ne vien bija zaudējusi vīru, bet tagad arī vienīgo dēlu – vienīgais atbalsts, kas viņa palika. Tā ir emocionāla krīze, garīga krīze, pat izdzīvošanas krīze. Viņa bija tikpat kā mirusi, jo bija zaudējusi visu.

Jēzus to atrisināja atgriežot jaunekli no nāves dzīvībā: “Mirušais piecēlās sēdus un sāka runāt, un Jēzus atdeva viņu mātei.” Ar savu vārdu Jēzus atgrieza jaunekli dzīvībā, un līdz ar to – pašu atraitni. Jēzus pārvērš traģēdiju par triumfu.

2) Ko tas parāda par Jēzu? Visacīmredzamākais ir tas, ka Jēzum ir spēks pār dzīvi un nāvi. Dievs Kristū atklāj sevi – mēs atpazīstam Dievu caur Kristu un Viņa darbību.

Aculiecinieki teica: “Liels pravietis ir cēlies mūsu vidū; Dievs ir uzlūkojis savu tautu” jo Rakstos ir vairāki gadījumi, kad Dievs runā un darbojas caur praviešiem, piemēram, kad pravietis Elija no nāves augšāmcēla Cartafas atraitnes dēlu (1Ķēn 17:8vv). Kad Jēzus augšāmcēla Naines atraitnes dēlu – tas atsauca atmiņā Eliju, un Dieva varu un spēku. Jēzus parāda, ka Viņš ir augšāmcelšanās un dzīvība. Kristū un caur Kristu Dievs ir uzlūkojis savu tautu, apžēlojies par viņiem, palīdzējis viņiem, atpestījis viņus.

3) Ko tas viss nozīmē mums? Tas ir mūsu ticības pamats un cerība. Ir rakstīts: “Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ ka nāve ir caur cilvēku un caur Cilvēku ir arī mirušo augšāmcelšanās. Jo, kā visi mirst Ādamā, tā Kristū visi tiks darīti dzīvi” (1Kor 15:20-22). Šis gadījums ar Naines atraitnes dēlu ir priekšvēstnesis tam, kas notiks laiku beigās Pastarā dienā, kad Kristus spēkā visi mirušie tiks miesā augšāmcelti. Nāvei, postam, slimībai, ļaunumam nav pēdējais vārds pār mums – tas pieder vienīgi Kristum.

Bet, kāds varētu vaicāt, kādēļ atraitnei bija jāpiedzīvo šādas lietas? Kādēļ mums tās ir jāpiedzīvo? Ciešanas ir grūts jautājums, un atbilde paliek Dieva apslēptajā prātā. Der atcerēties, pieminēt un pārdomāt, ka Kristus arī cieta un cieta mūsu dēļ. Kristus mūs brīdināja, ka mums būs jānes krusti, kas nāk dažādos veidos.

Bet kā dzirdējām pirmajā lasījumā: “Redzi, svētīts cilvēks, ko pārmāca Dievs! Neatgrūd Visuvarenā rīksti! Viņš ievaino, un Viņš arī pārsien, Viņš satriec, un Viņa roka sadziedē” (Īj 5:17-18) Ir mierinājums, kad mums ir ciešanas, ka Dievs to redz, un Kristus cieš mums līdzās.

Visbeidzot mēs esam tur, kur mēs sākām – kā Dievs mudināja rūpēties par atraitnēm un bāreņiem un vispār par tiem mums apkārt, kas cieš, esam aicināti uz to, ko mudina Pāvils: “Nesiet cits cita grūtumus!” (Gal 6:2). Krusts kristietim ir cits kristietis – nest viņa grūtumus kopā ar viņu un Kristu.

Ko šis notikums nozīmē atraitnei? Dzīvību. Ko tas parāda par Jēzu? Viņš ir augšāmcelšanās. Ko, tas viss nozīmē mums? Cerību, mierinājumu un uzdevumu rūpēties par tiem mums līdzās. Āmen.