“Nāve ir aprīta uzvarā”, 20.apr.2019. (K.Zikmanis)

 

“Tā Kunga eņģelis nāca no debesīm, piegājis novēla akmeni no durvīm un sēdās tam virsū.” (Mt 28:2b)

Pavasaris ir atdzimšanas laiks, atdzīvošanās laiks. Zeme, kas gulējusi ziemas miegā, sāk atdzimt. Daba, kas bija mirusi ziemas aukstumā, sāk atdzīvoties. Sniegpulkstenītes zied, putniņi dzied, pumpuri briest. Kaut ziema vēl turās pretī dažreiz dodot mums “baltas Lieldienas”, pavasaris nāk, un līdz ar to zemes atdzimšana.

Tā nebija nejaušība, ka Dievs izvēlējas tieši šo gadalaiku, lai caur laicīgiem notikumiem vēstītu mums par mūžības patiesību. Caur Kristus nevainīgām ciešanām, vietniecisko nāvi un godpilno augšāmcelšanos Dievs ir devis ikvienam, kas tic, iespēju atdzimt Svētajā Garā.

“Mans Dievs, es Tevi slavēšu, kamēr dzīvošu, es dziedāšu Tavam vārdam, kamēr vēl še būšu, jo nāve ir aprīta uzvarā. Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” (Ps 146:2a, 1Kor 15:54b, 55, 57). Jēzus, kas bija nomiris, trešajā dienā augšāmcēlās un ir dzīvs mūžīgi. Nāve, kas bija pēdējā ienaidniece, ir uzvarēta. Jēzus Kristus iegāja pa nāves vārtiem, no kuriem neviens nav atgriezies. Bet tas pats Jēzus sadragāja šos vārtus ar savu augšāmcelšanos. Mēs to skaidri redzam evaņģēlija lasījumā, kad eņģelis no debesīm, kas sēdēja kap-akmeņa virsū attēlojot šo patiesību, ka nāve ir uzvarēta. Jēzus ir dzīvs! Nāvei nav varas pār Viņu.

Un, ja nāvei nav varas pār Viņu, tad tai arī nav varas pār tiem, kuri pieder Kristum. Eņģelis sēdēja kap-akmeņa virsū Kristus uzvarā. Kristus ir uzvarētājs. Ir bilde, kur Kristus, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus, ir attēlots nevis kā cietējs turot krustu, bet turot augsti paceltu karogu kā uzvarētājs. Viņš kā uzvarētājs nokāpa ellē, lai pasludinātu Viņa uzvaru gariem cietumā (1Pēt 3:19), atbruņojot visas pretvaras (Kol 2:15), un tad atgriezās no elles dzīvs. Tā ir mūžīgā patiesība, kam Baznīca ir bijusi lieciniece gadsimtiem ilgi. Tāpēc Lieldienās mēs saucam “nāve ir aprīta uzvarā!”

Šie vārdi arī skan kristīgās bērēs. “Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis?” Tas ir fakts, ka visi cilvēki mirst. Bet nāve nav Dieva plāns cilvēcei. Viņš ir dzīvības Dievs un dzīvo Dievs. Bībele saka, ka nāve ir grēka nopelns. “Caur grēku nāve pie visiem cilvēkiem iespiedusies, jo visi ir grēkojuši” (1Kor 15:21). Bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū. “Kristus ir augšāmcelšanās un dzīvība; kas tic uz Viņu, tas dzīvos, jebšu tas mirtu, un kas dzīvo un tic uz Viņu, tas nemirs ne mūžam” (Jņ 11:26). Caur Kristus augšāmcelšanos no nāves mums ir droša cerība, ka mēs līdz ar Viņu augšāmcelsimies Pastarā Dienā. Bet šī mūžīgā dzīve sākas jau tagad, kad mēs šeit dzīvojam Kristū, un piedzīvojam Viņa valstību mūsu vidū, kad Viņš nāk pie mums vārdā un sakramentā, dziedinādams mūs no grēka lāsta. Nāvei nav uzvaras un ellei nav dzeloņa, jo mēs caur Kristu esam augšāmcelti un pēc savas neizbēgamās nāves augšāmcelsimies Pastarā dienā. Tā arī ir mūžīgā patiesība, par ko Baznīca ir liecinājusi gadsimtiem ilgi.

Dievs radīja debesis un zemi sešās dienās, bet septītajā atdusējās no sava darba, ko Viņš bija darījis (1Moz 2:2). Kristus pabeidza savu pestīšanas darbu, kad viņš nomira mūsu vietā pie krusta sestajā dienā, bet septītajā atdusējās no sava darba Klusajā sestdienā.

Ko mēs sakām bērēs? Lai mierā dus. Kāpēc dus? Jo līdzīgi, ka Dievs atdusējās septītajā dienā, un Kristus atdusējās Klusajā sestdienā, un līdzīgi kā zeme un daba ziemā atdusas, mēs līdz Pastarai Dienai atdusēsimies Dieva mierā. Cilvēks, kas mirst, neizgaist, bet “pīšļiem atkal jāatgriežas zemē, no kuras tie cēlušies, un garam pie Dieva, kas to devis” (Sak 12:7). Tāpat, kā Tēvs arvien pasaulē darbojas (Jņ 5:17), tāpat, kā Kristus trešajā dienā augšāmcēlās, tāpat, kā ar pavasara atnākšanu zeme un daba atdzīvojas, mēs ar Kristus atnākšanu atdzīvosimies—augšāmcelsimies. Tāpēc Dievs bija tā nolicis, lai Kristus augšāmcelšanas svētki—Lieldienas notiktu pavasarī, lai caur laicīgiem notikumiem mums atgādinātu par mūžības patiesībām. Kur, nāve, tava uzvara? Kur, elle, tavs dzelonis? Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Kristus ir uzvarējis! Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies! Āmen.