Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g.

Sprediķis Krusta dr. 8. Sv. pēc Vasarsv. 2020. g.
Lasījumi:1Moz 41:25-43; Rom 8:12-17.
Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus!
Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis svētais Lūka 16:1-9
1 Bet Viņš runāja arī uz mācekļiem: "Bija bagāts cilvēks, tam bija mājas pārvaldnieks. Par to viņam pienesa
ziņas, ka tas izšķērdējot viņa mantu.
2 Tad viņš to aicināja pie sevis un tam sacīja: ko es dzirdu par tevi? Dod norēķinu par savu namturību, jo tu
nevari ilgāk būt par pārvaldnieku.
3 Tad nama pārvaldnieks nodomāja sevī: "Ko es tagad darīšu, jo mans kungs man atņem nama valdīšanu? Rakt
es nespēju un diedelēt kaunos.
4 Es zinu, ko darīšu, lai tie mani uzņem savās mājās, kad es būšu atstādināts no pārvaldnieka amata!"
5 Un, ataicinājis pa vienam visus sava kunga parādniekus, viņš sacīja pirmajam: cik tu manam kungam esi
parādā?
6 Tas sacīja: simts mucu eļļas.- Bet viņš teica: še, ņem savu zīmi, sēdies un raksti tūliņ piecdesmit!
7 Pēc tam viņš kādam citam jautāja: bet tu, cik tu esi parādā? – Tas sacīja: simts mēru kviešu.- Viņš teica: še,
ņem savu zīmi un raksti astoņdesmit!
8 Un kungs uzteica netaisno nama pārvaldnieku, ka tas gudri bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir
gudrāki par gaismas bērniem.
9 Un Es jums saku: darait sev draugus ar netaisnā mamona līdzekļiem, lai, kad viņa vairs nav, tie jūs uzņem
mūžīgajos mājokļos.
Tā Kunga Evaņģēlijs! Slava Tev Kristu!
Mīļais Tēvs, žēlsirdīgais Jēzu, dāvā mums Savu Svēto Garu, ka Vārds, ko esam dzirdējuši, nonāktu līdz
mūsu sirdīm, ka mēs, Tavus vārdus uzklausīdami, tos pieņemam un tiem ticam, tos satveram un tajos rodam
mierinājumu tagad un mūžīgi. Āmen.
Dievs Kungs Svētais Gars nāc un apgaismo Savu ticīgo sirdis. Iededz tajās Savas mīlestības uguni, un
svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen.

Esiet sveicināti Kristus mīļotie un Viņa aicinātie! Kristus svētītā, Krusta draudze!
Priecājos jūs visus no jauna redzēt, un šodien 8. Svētdienā pēc Vasarsvētkiem, uzrunu vēlos sākt ar 84.
Psalma vārdiem: Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr!
Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to
dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi
parādās Dieva priekšā Ciānā. Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva
nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos! Jo saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņš
dod žēlastību un godu. Tas Kungs neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.
Kungs Cebaot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz Tevi paļaujas! 1  Āmen.

1 Ps.84:6-13

Pirmajā lasījumā dzirdējām, kā Jāzeps ar savu godprātību cauri pārbaudījumiem iemantojot Dieva žēlastību,
kļūst par uzticamu pārvaldnieku pār visu Ēģiptes zemi. Varam vilkt paralēles arī ar pravieti Daniēlu, kura
godprātība un uzticība Dievam tika pārbaudīta, viņu iemetot lauvu bedrē. Un kā Dievs viņu brīnumainā veidā,
šādā bezizejas situācijā izglābj.
Un cik ļoti tas viss saistās kopā ar Pāvila teikto šodienas lasījumā vēst. Romiešiem:
„jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet, ja jūs Gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad
jūs dzīvosit.” 2
Un dod Dievs mums katram, vienam lūgt un piepildīt Gara spēkā Dieva nodomus mūsu dzīvē.
Un tas viss ir mūsu šodienas ievadam, jo mēs runāsim par blēdīgo nama pārvaldnieku un mēģināsim
saprast, kāpēc Jēzus šo līdzību adresē tieši mācekļiem. Tas nozīmē, katram no mums, kas turam godā Kristu
Jēzū, nevis pasaulei.
Sākumā viss ir labi saprotams. Pārvaldnieks nav rūpējies par sava kunga īpašumu, nav to pietiekami
pārraudzījis un rīkojies bezrūpīgi, nolaidīgi un izšķērdīgi. Pārvaldnieks savām vajadzībām iztērē kunga mantu
un nama saimniekam par to tiek pienestas ziņas. Raugoties pasaulē, tas nav nekas īpašs. Mums nav viena kunga,
ir valsts, un par negodprātīgiem pārvaldniekiem mēs uzzinām regulāri. Un starp tiem ir tādi, kas prot labi un
veiksmīgi dalīties, spēj pārvaldīt par citiem ilgāk un tiek pat labi ieredzēti un cienīti, kaut visi zina, ka viņi nav
godprātīgi. Tā arī pārvaldnieks, sajūtot, ka viņa valdīšanai pienācis gals, cenšas iemantot kunga parādnieku
labvēlību, atlaižot viņiem daļu no viņu parādiem. Un ja ieskatāmiem vēsturē, tad parādnieki, bija nomnieki, kuri
savu nomu nemaksāja naudā, bet kā mēs sakām, graudā pēc savstarpējas norunas. Tā arī citam bija sakrājies
parāds: 100 mucu eļļas un 100 maisu kviešu un negodprātīgais pārvaldnieks vilto ierakstus un līdz pat pusei, no
šo parādu atlaiž. Tā cerēdams, ka tiks uzņemts viņu mājās.
Un tomēr, lai vai cik tas nebūtu pārsteidzoši, „kungs uzteic negodīgo nama pārvaldnieku, ka tas gudri
bija darījis, jo šīs pasaules bērni savās lietās ir gudrāki par gaismas bērniem.”
Un pirmajā brīdī, ja skatāmies no praktiskā viedokļa, tas liekas vienkārši absurdi. Nu kā tas tā var būt,
tevi aplaupa, un tu vēl uzslavē. Nekādas loģikas un pasaulei tas ir grūti saprotams, jo ne velti Jēzus adresē šo
līdzību mācekļiem. Tāpēc mēģināsim paraudzīties ar Dieva acīm, cik nu mums tas ir iespējams…
Un tāpēc tieši šeit mēs nonākam līdz jēdzienam – netaisnais mamons – kas tas īsti tāds ir. Ko īsti nozīmē
netaisnā mamona līdzekļi? Un tajā iedziļinoties, mēs saprotam, ka tā ir tā mantas daļa, kas mums pašiem dzīvei
nav īsti nepieciešama. Tā ir tā daļa, kuru lietojot savam kārumam un iepriecai, mēs apgrēcināmies, to godājam
un praktiski tai kalpojām un veltām visu savu laiku. Mēs par to priecājamies, tajā jūtam savu iedrošinājumu,
līdz pat pielūgsmei. Tā šī mantas daļa kļūst par netaisno mamonu, kuru liekam Dieva vietā. Tas arī ir tas
pārpalikums, ko Pāvils savā vēstulē aicina savākt un ziedot svētajiem Jeruzālemē, lai viņiem nav jācieš bads.
Kāds to var saprast arī kā desmito tiesu, lai Dieva Vārds tiktu godā celts un katrs, kuram ir nepieciešamība, pēc

2 Rm 8:13

Dieva Vārda stiprinājuma un žēlastības, to Dievnamā varētu atrast un saņemt. Lai Dievnams varētu tikt
pienācīgi, bez liekas greznības uzturēts un nodrošināts ar kalpotājiem. Un lai katrs, kas šo paklausību Dievam
iemantojis, caur to saņemtu arī no Dieva bagātīgu svētību un vairotos viņa roku augļi. Ne velti mūsu tauta pauž
šo Dieva doto gudrību tautasdziesmā: „Dod Dieviņi otram doti, ne no otra mīļi lūgti.”
Un, kad esam Rakstus lasījuši, tad varam tajos atrast, kā Tēvs šo gudrību ir ielicis savai Izraēla tautai, kā
pamācību, kad viņi uzklausa un paklausa savam tēvu Dievam: piemēram:
12 Un Tas Kungs tev atvērs Savu labumu krātuvi, debesis, lai dotu savā laikā lietu tavai zemei un
svētītu visu tavu roku darbu, un tu aizdosi daudzām tautām, bet pats neaizņemsies. 3
6 Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs, tieši kā Viņš to tev ir teicis; un tu aizdosi daudzām tautām,
bet pats neaizņemsies, un tu valdīsi pār daudzām tautām, bet viņām pār tevi nebūs valdīt. 4
Un Dieva gudrība ir, ka manta ir dota, lai dzīvotu, un ja Viņš devis gudrību un spējas to vairot, tad prast
dzīvot tā, lai šī manta nenostātos starp Dievu un tevi. Būt gudriem un bijībā savu mantu pārvaldīt, lai mēs
neiedomājam, ka tā pieder tikai un vienīgi mums. Tas ir mūsu pārbaudījums iemācīties dalīties. Tam Kungam
pašam neko nevajag, viņam pieder viss.
Tomēr viņš ir nācis, lai izglābtu ikvienu un apžēlotos par katru un māca mums katram iemantot sirdī
žēlastību, lai arī mēs apžēlotos un tiesas dienā tiktu pasargāti un apžēloti, jo Savā līdzībā Mateja evaņģēlijā
Jēzus saka:
31 Bet, kad Cilvēka Dēls nāks Savā godībā un visi eņģeļi līdz ar Viņu, tad Viņš sēdēs uz Sava
godības krēsla. 32 Un visas tautas tiks sapulcētas Viņa priekšā; un Viņš tās šķirs, kā gans šķir avis no
āžiem, 33 un liks avis pa Savu labo, bet āžus pa kreiso roku.
34 Tad Ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet Valstību, kas
jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. 35 Jo Es biju izsalcis un jūs esat Mani paēdinājuši; Es biju
izslāpis un jūs esat Mani dzirdinājuši; Es biju svešinieks un jūs esat Mani uzņēmuši. 36 Es biju pliks un
jūs esat Mani apģērbuši; Es biju slims un jūs esat Mani apmeklējuši; Es biju cietumā un jūs esat nākuši
pie Manis.
37 Tad taisnie atbildēs Viņam un sacīs: Kungs, kad mēs esam Tevi redzējuši izsalkušu un Tevi
paēdinājuši? Vai izslāpušu un Tevi dzirdinājuši? 38 Kad mēs esam Tevi redzējuši kā svešinieku un Tevi
uzņēmuši? Vai pliku un Tevi apģērbuši? 39 Kad mēs esam Tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie
Tevis? 40 Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem
Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši. 41 Tad Viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku:
ejiet nost no Manis, jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem. 42 Jo Es biju
izsalcis un jūs neesat Mani paēdinājuši; Es biju izslāpis un jūs neesat Mani dzirdinājuši. 43 Es biju

3 5Moz. 28:12
4 5Moz. 15:6

svešinieks un jūs neesat Mani uzņēmuši; Es biju pliks, un jūs neesat Mani apģērbuši; Es biju slims un
cietumā un jūs neesat Mani apmeklējuši. 44 Tad tie arīdzan Viņam atbildēs un sacīs: Kungs, kad mēs
esam Tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā un neesam
Tev kalpojuši? 45 Tad Viņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs neesat darījuši vienam no
šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši. 46 Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā
dzīvībā."
Tā, lai arī ir mūsu šodienas pamācība, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus, kamēr mēs esam un dzīvojam Viņa
žēlastības laikā. Jo „Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa
liecības.” 5  Lai mēs to izprotam un spējam būt godprātīgi un taisni mūsu Tēva dotās mantas pārvaldnieki.
Lai nedzīvojam bezrūpībā, bet lai vienmēr atrodam, kur savu palīdzošo roku pielikt un parādīt žēlastību
brālim vai māsai, kuriem ir kādas vajadzības. Lai varam kā apustulis Pāvils teikt: „Es visu spēju Tā spēkā, kas
mani dara stipru.” 6
„12 Jo saule un vairogs ir Tas Kungs, mūsu Dievs, Viņš dod žēlastību un godu. Tas Kungs
neaizliedz nekādu labumu tiem, kas nenoziedzībā staigā.” 7
Dievam, lai ir pateicība mūžīga! Āmen.

12 Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu.
13 Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.
2 Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī;
3 kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu;

5 Ps.25:10
6 Fil 4:13
7 Ps 84:12