“Ticības apliecība”, 06.feb.2019. (K.Zikmanis)

“Un Viņš tiem jautāja: “Bet ko jūs sakāt – kas Es esmu?” Pēteris Viņam atbildēja: “Tu esi Kristus.”” (Mk 8:29)

Ko jūs sakāt par Jēzu? Ko jūs domājat par Viņu? Kas ir Jēzus jūsu dzīvē? Reiz Jēzus pats mācekļiem uzdeva šo jautājumu. Vai nav vērts par to domāt šodien arī pie sevis? Ko jūs teiktu, kas ir Jēzus?

Ja es jums prasītu, kas jūs esat, jūs laikam man atbildētu kaut ko līdzīgu, kā “esmu amatnieks”, “esmu strādnieks”, “esmu pensionārs”, “esmu uzņēmējs”, vai tam līdzīgi. Šī atbilde atbild ne tikai uz jautājumu “ko jūs darāt?”, bet arī sniedz informāciju par jums. Jūsu profesija daļēji raksturo arī jūs.

Ko Jēzus darīja, arī raksturo Viņu. Mēs varam lasīt Bībelē, ko Viņš darīja. Viņš mācīja, tātad, varētu Viņu saukt par skolotāju, bet Viņš arī dziedina, tāpēc varētu Viņu saukt arī par ārstu. Bet vai tas bija viss, ko Viņš darīja? Vai tas ir viss, kas Jēzus ir?

Protams, ka nē — tāpat, kā amatnieks, strādnieks, pensionārs vai uzņēmējs nevar pilnīgi raksturot jūs. Jūs varētu arī sevi saukt par māmiņu vai tēti, omīti, opīti, vecmāmiņu vai vectēvu, tanti vai onkuli. Tas sniedz vairāk informāciju par jums. “Esmu Kārlis, Edvīna dēls” izsaka vairāk, nekā vienkārši “esmu Kārlis”. Tas pasaka jūsu attiecības ar citiem cilvēkiem. Jēzus—Marijas dēls; Jēzus—Dieva Dēls. Abi teikumi izsaka kaut ko par Jēzu.

“Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu.” Katru svētdienu mēs apliecinām savu kristīgo ticību, lietojot apustuļu ticības apliecības vārdus. Šis teksts, kaut ļoti vecs, izsaka pamatlietas, ko domāja un ticēja kristīgi ļaudis cauri gadsimtiem. Šī apliecība izsaka, kas mums ir atklāts par Dievu. Šī apliecība izsaka to, kas ir Jēzus.

Dažiem šī apliecība šķiet pašsaprotama, citiem—ne tik saprotama. Viens zina to no galvas, otrs—lasa no lapiņām. Kurā stadijā jūs atrodaties, tas nav svarīgi. Man patīk, ko mācītājs Ivo Grantiņš teica par ticības apliecības atkārtošanu dievkalpojumos: viņš teica, ka mēs to darām ne tikai labas kārtības dēļ, bet lai “iedziļinātos ticības pamatos.”

Visvienkāršākā ticības apliecība varētu būt tas, ko Pēteris teica: “Tu esi Kristus.” Šis vārds “Kristus” izsaka daudz. Kristus nav Jēzus uzvārds, bet tas ir tituls vai apzīmējums. Kristus nozīmē svaidītais jeb Dieva izredzētais. Vecajā derībā ir daudz rakstīts par Dieva svaidīto, to, kas nāks, lai izglābtu Dieva tautu, kas arī tiek saukta par mesiju. Ticēt, ka “Jēzus ir Kristus” nozīmē ticēt, ka Viņš ir tas svaidītais, mesija par ko pravieši pravietojuši, pestītājs no Dieva sūtīts, īsumā, ka Viņš bija tas, kas Viņš teica, kas Viņš ir.

Kad Pēteris apliecina, ka Jēzus ir Kristus, Svētie Raksti mums māca, ka tas nebija no Pētera paša, bet, ka tas viņam bija atklāts no Dieva Tēva, jo par šo pašu notikumu Mateja evaņģēlijā stāv rakstīts: “Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis to tev neatklāja, bet Mans debesu Tēvs.” (Mt 16:17)

Ja jūs varat apliecināt ar Pēteri, ka Jēzus ir Kristus, par jums arī var teikt, “Svētīgs jūs esat”, jo kā mums māca mazais katehisms, Svētais Gars jūs ir aicinājis caur evaņģēliju.

Pateikt, ka Jēzus ir Kungs, arī izsaka daudz. Kad mēs viens otru uzrunājam kā Bērziņa kungs, Krūmiņa kungs, vai tam līdzīgi, mēs to darām pieklājības pēc, un tas ir labi. Bet, kad sakām, ka Jēzus ir mūsu Kungs, tas raksturo stāvokli. Viņš stāv pāri mums. Viņš ir noteicējs par mūsu dzīvēm. Tas ir tas, ko nozīmē Kungs. Bībelē šis tituls apzīmē Dievu.

Mārtiņš Luters ļoti labi izskaidro, kas ir Jēzus. “Es ticu, ka Jēzus Kristus patiess Dievs no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks no jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs.” Jēzus ir Kristus – Dieva svaidītais, Dieva izredzētais Mesija, sūtīts, lai izglābtu mūs. Jēzus ir patiess Dievs – Dieva Dēls. Jēzus ir patiess cilvēks – piedzimis no jaunavas Marijas. Jēzus ir “Emanuēls”—Dievs ar mums. Visu šo izsaka vārdi: Jēzus ir Kristus, vai Jēzus ir Kungs.

Svētie Raksti māca, ka neviens nevar pateikt, ka Jēzus ir Kungs, kā vien Svētajā Garā (1Kor 12:3), un ikviens, kas apliecina, ka Jēzus ir Kristus, ir no Dieva dzimis (1Jņ 5:1).

Pēteris apliecina, ka Jēzus ir Kristus. Svētdienas dievkalpojumos mēs apliecināsim to pašu. Kad mēs to darām, es aicināšu ikvienu izlasīt apustuļu ticības vārdus un pārdomāt tos pie sevis. Tātad es atkal vaicāšu: “Ko jūs sakāt par Jēzu? Ko jūs domājat par Viņu? Kas ir Jēzus jūsu dzīvē? Ko jūs teiktu, kas ir Jēzus?” Āmen.